IF9 Hållbar leverantörshantering

Våra inköpsaktiviteter spelar en viktig roll för att uppnå våra hållbarhetsmål och vi fokuserar på att identifiera, förebygga, motverka och ta ansvar för negativa risker i vår leverantörskedja. Sandvik har omkring 47 000 leverantörer, fördelat på 83 länder, som tillhandahåller råmaterial, komponenter, produkter och tjänster.

Vår leverantörskod (home.sandvik/suppliermanagement) ställer krav på våra leverantörer. Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter ständiga förbättringar för att bygga en hållbar framtid.

Under 2022 fortsatte vi att utbilda våra interna inköpare (48 procent utbildade) för att stötta dem i arbetet med att ställa krav på och följa upp hållbarhetskraven. Vi utbildade även inköpspersonal i hållbara leverantörskedjor med hjälp av externa experter.

Under året implementerade vi ett mer effektivt arbetssätt för utvärdering och godkännande av leverantörer för efterlevnad av leverantörskoden. Vi stärkte även vårt arbete inom ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller i enlighet med OECD:s Due Diligence Guidance och EU:s lagstiftning 2017/821 och utbildade bland annat medarbetare som arbetar med leverantörshantering.

Klimat

Att minska växthusgaserna i leverantörskedjan är en viktig del i att minska dess klimatpåverkan. I leverantörskoden uppmanar vi våra leverantörer att anta klimatmål i linje med Paris-avtalet. Vi ställer även krav på leverantörer att kontrollera, mäta, dokumentera och planera sitt arbeta för att minimera sin klimatpåverkan. Vårt åtagande till Science Based Targets initiative visar vår beslutsamhet att minska vår klimatpåverkan.

Under 2022 gjorde vi en scope 3-inventering för att bestämma ett basvärde och utformade en process för årliga mätningar av växthusgaser, samt för att mäta minskningar och leverantörernas resultat. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi att kontinuerligt arbeta för att förbättra datakvaliteten och proaktivt agera för minskade utsläpp av växthusgaser.

Cirkularitet

Cirkulär användning av råmaterial och minskad klimatpåverkan från leverantörskedjan är pågående arbete för att stärka våra ambitioner kring en hållbar leverantörskedja. Leverantörskoden ställer krav på leverantörer att minimera sin miljöpåverkan ur ett cirkularitetsperspektiv. Den vägleder dem även i övergången från linjära till cirkulära system och i att arbeta mot bevarande av ändliga resurser och välja material och resurser som kan återanvändas och återvinnas.

Våra återköpsprogram för hårdmetall är en del av vår affärsmodell sedan många år. I vår verksamhet för metallbearbetning har vi, tillsammans med våra leverantörer, utvecklat en förpackningslösning som gör det möjligt att byta från nyproducerad till återvunnen plast.

Människan i fokus

Hälso- och säkerhetsplaner är en del av kraven vi ställer på våra leverantörer i vår leverantörskod. Uppföljning av hållbarhetsmålet sker genom leverantörernas självutvärdering och revisioner. Leverantörerna ska förse sina medarbetare med en säker och hälsosam arbetsplats och vidta åtgärder för att förebygga incidenter och olyckor..

Fair play

Sandviks leverantörskod ställer krav på våra leverantörer inom hälsa och säkerhet, efterlevnad av relevant lagstiftning, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Som en del av koden ombeds leverantörer att ställa samma krav på sin egen leverantörskedja.

Leverantörerna bedöms med avseende på risk att bryta mot kraven i koden baserat på land- och kategoririsker och de placeras in som hög, medel eller låg risk. 2022 bedömdes 4 procent av inköpskostnaderna (1 207 leverantörer) medföra hög risk, fördelade på Kina (2,4 procent), Indien (0,8 procent), Brasilien (0,3 procent) och Mexiko (0,2 procent). Högriskleverantörer prioriteras för revisioner på plats. Genom att underteckna leverantörskoden ger leverantören Sandvik rätten att utföra revisioner av social efterlevnad. Under året genomfördes 21 revisioner på plats, samtliga genomförda av oberoende tredje part. Under året avslutades inga leverantörskontrakt till följd av identifierade brott mot leverantörskoden.

Som en del i vår hållbarhetsstrategi har vi som mål att samtliga leverantörer ska efterleva leverantörskoden 2030. Vid sidan av revisioner fokuserar vi på att implementera nya arbetssätt, bland annat genom EcoVadis. EcoVadis är en hållbarhetsanalytiker som utför analyser av hållbarhetspraxis samt kontroll och bedömning av hållbarhetsrisker i förhållande till leverantörer.

Inköpskostnader per region

Inköpskostnader per region. Europeiska länder står för 64 %. (tårtdiagram)

Ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller

Sandvik fördömer all verksamhet inom råvarusektorn kopplad till illegalt eller olagligt utnyttjande av malm som direkt eller indirekt finansierar eller gynnar beväpnade grupper i konfliktområden, eller som bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive barnarbete. Leverantörskoden och vårt Sandvik Statement on Responsible Sourcing of Minerals and Metals (home.sandvik/responsiblesourcing) slår fast vår inställning till ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller i linje med OECD:s Due Diligence Guidance. De två dokumenten behandlar även inköp av kobolt. Sandvik genomför årligen en ursprungslandsutredning för att identifiera smältverk och raffinaderier i anslutning till vår leverantörskedja. Denna baseras på OECD:s Due Diligence Guidance. 2022 fokuserade vi på att stärka vår process för due diligence och åtgärder för att minska risker med stöd från en extern leverantör.

Wolfram Bergbau und Hütten (WBH) är ett av världens största volframsmältverk och ett dotterbolag inom Sandvik med säte i Österrike. Smältverket är klassificerat som överensstämmande med Responsible Mineral Initiative (RMI) Responsible Minerals Assurance Process (RMAP Conformant Tungsten Smelters på responsiblemineralsinitiative.org). WBH har ett eget ställningstagande för hållbara inköp, rapporterar årligen enligt OECD:s Step 5-regelverk och undergår årligen granskningar av tredje part.