IF7 Hälsa och säkerhet

Ledningssystem

Varje icke-administrativ Sandvik-anläggning med fler än 25 medarbetare ska uppnå extern certifiering inom två år efter verksamhetsstart eller förvärv. Vid slutet av 2022 var 91 procent av anläggningarna som omfattades av kravet certifierade.

Nyckeltal för hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla Sandvik-anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. Under 2022 ökade LTIFR till 1,3 (1,2) och TRIFR ökade till 3,1 (3,0). Förvärvade enheter fortsatte att påverka såväl LTIFR som TRIFR negativt. Vi genomförde ett brett utbud av hälso- och säkerhetsinitiativ under året, inklusive riktade skadeförebyggande kampanjer samt säkerhetsmöten. Vårt fokus på säkerhet fortsätter.

I november utfärdades en företagsbot om 200 000 SEK till Sandvik relaterat till en gaffeltrucksolycka vid Rock Tools i Sandviken och i december utfärdades böter om 300 000 SEK relaterat till en gaffeltrucksolycka vid Stationary Crushing and Screening i Svedala. I båda fallen skadades operatörens ben illa. Utredningarna drog slutsatsen att Sandvik inte hade vidtagit tillräckligt med åtgärder för att förebygga olyckorna. Vi ser allvarligt på händelserna och har vidtagit åtgärder för att förhindra liknande olyckor i framtiden.

Utbildning

Vi arbetar kontinuerligt för att försäkra oss om att varje enskild medarbetare har förmåga, kunskap och kompetens att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt, utan att skada sig själv eller omgivningen. Varje anläggning identifierar och dokumenterar till exempel vilka kvalifikationer och kompetenser som behövs för varje jobb och analyserar utbildningsbehov. Det är obligatorisk närvaro för tillämpbara kritiska utbildningar och närvaron dokumenteras.

Medarbetarnas välbefinnande

Sandvik har program för hälsa och välbefinnande för sina medarbetare vid samtliga anläggningar. Programmen kan täcka ett brett spektrum av ämnen som balans mellan arbete och fritid, hälsosam mat eller att hantera stress.

Hantering av arbetsmiljörisker

Alla Sandvik-anläggningar inkluderar arbetsmiljörisker, såsom buller, damm, gaser och andra skadliga ämnen, i sin riskanalys. Arbetsmiljörisker hanteras inom anläggningens ledningssystem. Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut farliga material mot mindre skadliga alternativ i vår produktion. Där detta inte är möjligt strävar vi efter att minimera användningen av farliga ämnen. Vi investerar i ny utrustning och i förbättrade processer för att minska medarbetares exponering för exempelvis buller, damm, gaser och andra ämnen. Våra produkter och lösningar är utformade för att förbättra våra kunders hälsa och säkerhet, till exempel minska deras exponering för farliga kemikalier. Vår batteridrivna gruvutrustning under jord minskar potentiella hälsorisker orsakade av dieselpartiklar och andra utsläpp från förbränningsmotorer.

TRIFR per affärsområde

TRIFR per affärsområde för 2018-2022 (linjediagram)

LTIFR per affärsområde

LTIFR per affärsområde för 2018-2022 (linjediagram)

TRIFR och LTIFR, koncernen

TRIFR och LTIFR för koncernen 2018-2022 (stapeldiagram)

Rapporteringsprinciper

Hälso- och säkerhetsdata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem där rapporteringen av säkerhetsrelaterade indikatorer sker månadsvis. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. All EHS-data relaterar till kvarvarande verksamhet och datan har justerats för separationen av Sandvik Materials Technology/Alleima. Förvärv inkluderas när de slås samman med Sandvik och börjar rapportera EHS-data.

En LTI är en olycka som orsakar frånvaro, en RWI (Restricted Work Injury) är en skada där du kan vistas på arbetsplatsen men inte utföra ditt ordinarie arbete och en MTI (Medical Treatment Injury) innebär att du behöver medicinsk behandling men kan utföra ditt ordinarie arbete. Arbetade timmar definieras som exponeringstimmar vilket inkluderar alla timmar medarbetare, konsulter och underkonsulter är utsatta för risk. Exponeringstimmarna samlas in och läggs in i EHS-databasen månadsvis. Det GRI kallar ”Allvarliga incidenter/sjukdom” ingår i datan för ”Olyckor med frånvaro som följd”. Under 2022 hade vi två incidenter inom specifikationerna för sex månaders frånvaro. Vårt arbete med att motverka dessa mycket allvarliga olyckor och sjukdomar utgör en viktig del i vårt ledningssystem och hanteras inom processen för allvarliga potentiella incidenter, till exempel i vårt arbete med hantering av kritiska kontroller.

Sjukdomsdatan ingår i vår EHS-rapportering. Att fastslå sjukdom i arbetet kan vara svårt och i vissa fall omges av regleringar, till exempel relaterat till de anställdas integritet vilket försvårar möjligheten att mäta detta. Delvis ligger svårigheterna i att sjukdom i arbetet kanske upptäcks först en tid efter exponeringen och/eller att sjukdomen kan ha samverkande faktorer som inte har med arbetet att göra, vilket kan bidra till att sjukdomen inte erkänns som arbetsrelaterad. Osäkerheten bedöms därför vara större för sjukdomsdatan. Sjukdom definieras som ett tillstånd av fysisk eller psykisk ohälsa som utvecklas över tid under arbetet och som inte är orsakad av en enstaka händelse. Att fastslå att arbetsmiljön orsakat eller bidragit till en sjukdom kan vara en komplex process som sker över en längre tidsperiod.