GRI

IF11 EU:S Taxonomi

EU:s taxonomi för hållbara investeringar godkänner aktiviteter, inom utvalda sektorer, som väsentligt bidrar till åtminstone ett av EU:s klimatmål eller miljömål samtidigt som de inte gör någon väsentlig skada på något av de andra målen och möter minimala sociala krav (i överensstämmelse med taxonomin).

Sandvik har gjort en översyn av sin egen verksamhet för att definiera vilka aktiviteter som omfattas av taxonomin utifrån beskrivningarna i EU:s delegerade akt och underliggande kodinformation från NACE. Vi har tillämpat försiktighetsprincipen och aktiviteter som inte är klart definierade i EU-taxonomin ingår inte. Gruvsektorn ingår inte i EU-taxonomin och vår verksamhet inom gruvutrustning ingår därför inte. Inte heller vår tillverkning inom Sandvik Machining Solutions ingår i EU-taxonomin och få aktiviteter inom Sandvik är därför tillämpliga. Delar av Sandvik Rock Processing Solutions är inkluderade som Tillverkare av stål, en tillämplig aktivitet som minskat jämfört med föregående år till följd av separationen av Sandvik Materials Technology som genomfördes augusti 2022. Majoriteten av tillämpliga aktiviteter härrör till våra egna fastigheter. Energieffektivitet och solpaneler är separata aktiviteter som är relaterade till fastigheter.

Aktiviteterna som omfattas av taxonomin härrör till begränsning av klimatpåverkan. Alla egna fastigheter och aktiviteter för energieffektivisering kunde inte granskas fullt ut då EU:s rapporteringsstandard inte används globalt. I dessa fall omfattas aktiviteterna av taxonomin men bedöms vara ej taxonomiförenliga. Bedömningen av taxonomiförenliga aktiviteter och dess omsättning, capex och opex, har fastställts genom granskning av EU:s kriterier för väsentligt bidrag och validerats genom relevant dokumentation såsom olika typer av certifikat, produktspecifikationer och annan relevant dokumentation. Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada (DNSH) har granskats per tillämplig verksamhet som uppfyller kriterierna för väsentligt bidrag. Och har enligt EU:s krav validerats genom relevant dokumentation som klimatscenarioanalys, livscykelanalys och miljötillstånd.

Vi har utgått från Plattformen för hållbar finansiering slutrapport om minimikrav för att bedöma efterlevnaden av de krav som anges i artikel 18 i förordning (EU) 2020/852. Vi har processer på plats för att säkerställa minimiskyddsåtgärder avseende anti-korruption, rättvis konkurrens och beskattning samt för att följa OECD:s sex steg för due diligence av mänskliga rättigheter. Läs mer i kapitel Västentlighetsanalys, IF3 Uppförandekod, IF4 Visselblåsarsystem (Speak Up), IF5 Regelefterlevnad och IF10 Samhällsengagemang. Ingen domstolsdom har utfärdats mot Sandvik på något av dessa områden.

Rapporteringsprinciper

Total omsättning inkluderad i nämnaren definieras som externt rapporterad omsättning (intäkter). Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på produktkonton. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenlig är hänförliga till tillverkning av stål.

Total capex (årets investeringar) inkluderade i nämnaren definieras som anskaffningar genom investeringar och förvärv för materiella anläggningstillgångar (K14), immateriella anläggningstillgångar (K13) samt nyttjanderättstillgångar (K15). Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på kostnadsställen. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenliga är hänförliga till byggnader.

Total opex (årets omkostnader) inkluderade i nämnaren inkluderar F&U-kostnader, kortfristiga leasar, underhåll och reparationskostnader samt övriga direkta kostnader. Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på kostnadsställen. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenliga är hänförliga underhåll av byggnader och maskiner.

Andel av taxonomiförenliga aktiviteter

Andel av omsättningen från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

 

 

 

 

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada (DNSH)

 

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod/ Koder

Absolut om­sättning

Andel av om­sättning

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Minimi­krav

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N–1

Kategori (möjlig­görande verk­sam­het)

Kategori (om­ställ­nings­verk­sam­het)

 

 

MSEK

%

%

%

%

%

%

%

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

%

%

E

T

A. Verksamheter som omfattas av taxonomin

 

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

3,9

380

0,3

100

0

Y

Y

Y

Y

Y

Y

0,3

T

De miljömässigt hållbara (taxonomi­förenliga) verksam­heternas omsättning (A.1)

 

380

0,3

100

0

0,3

 

 

 

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

Förvärv och ägarskap av byggnader

7,7

1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningen hos de verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomi­förenliga) (A.2)

 

1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A.1 + A.2)

 

381

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

B. Verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningen hos verksamheter som inte omfattas av taxonomin (B)

 

111 951

99,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A + B)

 

112 332

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av capex (årets investeringar) hänförliga till produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

 

 

 

 

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada (DNSH)

 

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod/ Koder

Absolut kapital­utgifter

Andel av kapital­utgifter

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Minimi­krav

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N–1

Kategori (möjlig­görande verksam­het)

Kategori (om­ställnings­verksam­het)

 

 

MSEK

%

%

%

%

%

%

%

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

%

%

E

T

A. Verksamheter som omfattas av taxonomin

 

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

3,9

5

0,0

100

0

Y

Y

Y

Y

Y

Y

0,0

T

Installation, underhåll och reparation av energi-
effektiv utrustning

7,3

16

0,1

100

0

Y

Y

Y

0,1

E

Installation, underhåll och reparation av laddnings­stationer för elektriska fordon i byggnader

7,4

1

0,0

100

0

Y

Y

0,0

E

Installation, underhåll och reparation av förnybar energi­teknik

7,6

10

0,1

100

0

Y

Y

0,1

E

Kapital­utgifter for e miljö­mässigt hållbara (taxonomi­förenliga) verksam­heterna (A.1)

 

32

0,3

100

0

Y

0,3

 

 

 

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

Installation, underhåll och reparation av energi-effektiv utrustning

7,3

1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation, underhåll och reparation av förnybar energi­teknik

7,6

5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv och ägarskap av byggnader

7,7

1 643

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital­utgifter för verksam­heter som omfattas av taxonomin men inte är miljö­mässigt hållbara (ej taxonomi­förenliga) (A.2)

 

1 649

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A.1 + A.2)

 

1 681

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

B. Verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital­utgifter hos verksam­heter som inte omfattas av taxonomin (B)

 

10 992

86,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A + B)

 

12 673

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av opex (årets omkostnader) hänförliga till produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

 

 

 

 

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada (DNSH)

 

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod/ Koder

Absoluta drifts­utgifter

Andel av drifts­utgifter

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Begräns­ning av klimat­förändr­ingarna

Anpass­ning till klimat­förändr­ingarna

Vatten och marina resurser

Cirkulär ekonomi

För­oren­ingar

Bio­logisk mång­fald och eko­system

Minimi­krav

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N

Taxonomi­förenlig andel av omsätt­ningen år N–1

Kategori (möjlig­görande verksam­het)

Kategori (om­ställnings­verksam­het)

 

 

MSEK

%

%

%

%

%

%

%

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

%

%

E

T

A. Verksamheter som omfattas av taxonomin

 

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

3,9

188

2,1

100

0

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2,1

T

Förvärv och ägarskap av byggnader

7,7

129

1,5

100

0

Y

Y

1,5

Drifts­utgifter för de miljö­mässigt hållbara (taxonomi­förenliga) verksam­heterna (A.1)

 

317

3,6

100

0

3,6

 

 

 

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara ( ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

Förvärv och ägarskap av byggnader

7,7

341

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifts­utgifter för verksam­heter som omfattas av taxonomin men som inte är miljö­mässigt hållbara (ej taxonomi­förenliga) (A.2)

 

341

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A.1 + A.2)

 

658

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6

 

 

 

B. Verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifts­utgifter hos verksam­heter som inte omfattas av taxonomin (B)

 

8 219

92,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A + B)

 

8 877

100