Västentlighetsanalys

2022 års Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kräver att företag rapporterar vilken påverkan de har på olika hållbarhetsaspekter, liksom vilka finansiella konsekvenser denna påverkan har. Sandvik påbörjade en dubbel väsentlighetsanalys under 2022, vilken fokuserade på väsentlig påverkan. Vi kommer att fortsätta att utveckla denna process och har som mål att inkludera en fullständig dubbel väsentlighetsbedömning i 2024 års årsberättelse.

Sandvik baserade sin väsentlighetsanalys på de kategorier som tas upp i CSRD. Kategorierna har utvärderats ur ett allvarlighets- och sannolikhetsperspektiv, baserat på bidrag från intressenter och andra bidrag utifrån. De intressenter som identifierades var ESG-experter i vår organisation, leverantörer, aktieägare/investerare, kunder och icke-statliga organisationer. Intressentprocessen innefattade workshops och intervjuer.

Bedömningen baserades även på externa rapporter, lagstiftning och ramverk. Bland dessa återfinns OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD:s riktlinjer för ansvarstagande leverantörskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains (OECD:s riktlinjer för ansvarstagande leverantörskedjor för mineraler) och riskbedömning av leverantörer via EcoVadis. Baserat på alla bidrag som samlades in har ett tröskelvärde för de olika kategorierna definierats. De kategorier som hamnade över detta tröskelvärde anses väsentliga och ligger till grund för vår GRI-rapportering.

Sandvik interagerar med många längs hela värdekedjan: leverantörer, kunder, och oss själva när produkten närmar sig slutet på sin livslängd. Vår leverantörskedja och vårt geografiska fotavtryck är exempel på faktorer som påverkar värdekedjan och vår påverkan, våra risker och våra möjligheter. Sandvik kan ha en positiv eller negativ påverkan på värdekedjan. Vår elektriska och autonoma gruvutrustning samt våra digitala lösningar är exempel på positiva påverkan genom att förbättrad produktivitet och minskad energianvändning och avfall. Dieseldriven gruvutrustning som genererar utsläpp av växthusgaser är exempel på negativ påverkan. Råmaterialen som används vid tillverkningen av produkter står för den största negativa påverkan i vår leverantörskedja. Processen vid utvinning och förfining av råmaterial är kopplad till potentiell påverkan och risker på flera sätt: barnarbete; förorening av mark, jord, vatten och luft; farliga arbetsförhållanden; farliga arbetsplatser; exponering för farliga kemikalier; konflikter och dispyter i lokala samhällen och utsläpp av växthusgaser. Vissa av dessa är relaterade till specifika råmaterial, som konfliktmineraler och kobolt.

Väsentliga kategorier

 • Affärsetik
 • Anskaffning av material
 • Avfallshantering
 • Bekämpning av bestickning och korruption
 • Energiförbrukning
 • Hälsa och säkerhet
 • Indirekta växthusgasutsläpp
 • Klimatrelaterade möjligheter (nedströms)
 • Lika möjligheter
 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
 • Mänskliga rättigheter
 • Möjligheter inom resursutnyttjande och cirkulär ekonomi
 • Personalfrågor
 • Reducering av växthusgasutsläpp

En kategori är väsentlig om företaget har en faktisk eller potentiell påverkan på människor eller miljön kopplad till den kategorin. En kategori är också väsentlig om den utlöser finansiella effekter på företaget som sannolikt kan påverka dess framtida omsättning. Förändring från föregående års väsentliga kategorier inkluderar tillägget av Anskaffning av material.

Minimera
negativ påverkan

Stärka
positiv påverkan

Råmaterial

Hållbara innovationer. Vi siktar på att ha ett helt elektriskt erbjudande för gruvutrusning under jord 2030 och till 90 procent för våra mobila krossar 2025. Redan idag tillhandahåller vi fullt ut elektrifierade stationära krossar och truckar. Pulverbaserade teknologier som additiv tillverkning gör det möjligt att slå samman flera komponenter till en vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor vid bearbetningen.

Hållbara innovationer, hållbar konsumtion och produktion. Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.

Logistik

Leverantörer

God hälsa och välbefinnande. Vårt batterielektriska erbjudande för gruvutrustning under jord minskar värme och utsläpp och förbättrar arbetsförhållandena samtidigt som det bidrar till att gruvkunder kan nå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna. Program för hälsa och välbefinnande finns där Sandvik har verksamhet.

Anständiga arbetsvillkor. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är noll skada på människor. Våra gruvautomationslösningar ökar möjligheten att arbeta på distans, vilket leder till en säkrare och hälsosammare arbetsplats.

Bekämpa klimatförändringarna. 2022 lämnade Sandvik in mål för validering till Science Based Targets initiative där vi åtar oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp. Vi uppmuntrar våra leverantörer att sätta upp mål i linje med Parisavtalet genom vår leverantörskod.

Anständiga arbetsvillkor. Vårt lärlingsprogram Sandvik Apprenticeship syftar till att utveckla tekniska färdigheter för gruvindustrin i södra Afrika och har pågått under 22 år. Genom Sandvik Southern Africa Academy i Sydafrika utbildas mer än 1 000 lärlingar för handel inom gruvindustrin i Zambia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika. 2022 var 29 procent respektive 50 procent av deltagarna kvinnor i de båda programmen.

Egen verksamhet

God hälsa och välbefinnande. Vårt batterielektriska erbjudande för gruvutrustning under jord minskar värme och utsläpp och förbättrar arbetsförhållandena samtidigt som det bidrar till att gruvkunder kan nå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna. Program för hälsa och välbefinnande finns där Sandvik har verksamhet.

Ren energi. Vi har tecknat avtal om att köpa fossilfri energi på ett antal marknader och vi köper ren energi till alla våra europeiska anläggningar. Produktionen av förnybar energi på våra egna anläggningar fortsätter att öka och vi driver ett stort antal miljöförbättringsprojekt.

Anständiga arbetsvillkor. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är noll skada på människor. Våra gruvautomationslösningar ökar möjligheten att arbeta på distans, vilket leder till en säkrare och hälsosammare arbetsplats.

Hållbara innovationer. Vi siktar på att ha ett helt elektriskt erbjudande för gruvutrusning under jord 2030 och till 90 procent för våra mobila krossar 2025. Redan idag tillhandahåller vi fullt ut elektrifierade stationära krossar och truckar. Pulverbaserade teknologier som additiv tillverkning gör det möjligt att slå samman flera komponenter till en vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor vid bearbetningen.

Hållbara innovationer, hållbar konsumtion och produktion. Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.

Hållbara innovationer, hållbar konsumtion och produktion. Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.

Hållbar konsumtion och produktion. Avfallscirkularitet är ett fokusområde inom våra 2030-mål. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra återvinning och återanvändning på våra anläggningar. Vi har kopplat ihop värmeåtervinningssystemet i vår tillverkningsanläggning i Svedala till ventilationssystemet och installerat ett system för att återanvända överskottsvärme från produktionsprocessen. År 2022 började division Walter konvertera sina produktförpackningar till återvunnen plast, så kallad PCR (Post Consumer Recycled), vilket resulterade i 95 procent sekundärt material i förpackningen och minskade växthusgasutsläpp.

Bekämpa klimatförändringarna. 2022 lämnade Sandvik in mål för validering till Science Based Targets initiative där vi åtar oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp. Vi uppmuntrar våra leverantörer att sätta upp mål i linje med Parisavtalet genom vår leverantörskod.

Jämställdhet. Vi har satt som mål att ha en tredjedel kvinnliga chefer år 2030. Vi samarbetar med Female Leader Engineers och 2022 ingick vi ett strategiskt partnerskap med International organisationen Women in Mining. I Indien uppmuntrar vi mångfald och gör det säkrare för kvinnor att arbeta nattskift genom att bland annat tillhandahålla transporter till och från jobbet. Vi erbjuder förskola för medarbetarnas barn i Indien och Brasilien.

Anständiga arbetsvillkor. Vårt lärlingsprogram Sandvik Apprenticeship syftar till att utveckla tekniska färdigheter för gruvindustrin i södra Afrika och har pågått under 22 år. Genom Sandvik Southern Africa Academy i Sydafrika utbildas mer än 1 000 lärlingar för handel inom gruvindustrin i Zambia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika. 2022 var 29 procent respektive 50 procent av deltagarna kvinnor i de båda programmen.

Användning av sålda produkter

God hälsa och välbefinnande. Vårt batterielektriska erbjudande för gruvutrustning under jord minskar värme och utsläpp och förbättrar arbetsförhållandena samtidigt som det bidrar till att gruvkunder kan nå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna. Program för hälsa och välbefinnande finns där Sandvik har verksamhet.

Anständiga arbetsvillkor. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är noll skada på människor. Våra gruvautomationslösningar ökar möjligheten att arbeta på distans, vilket leder till en säkrare och hälsosammare arbetsplats.

Hållbara innovationer. Vi siktar på att ha ett helt elektriskt erbjudande för gruvutrusning under jord 2030 och till 90 procent för våra mobila krossar 2025. Redan idag tillhandahåller vi fullt ut elektrifierade stationära krossar och truckar. Pulverbaserade teknologier som additiv tillverkning gör det möjligt att slå samman flera komponenter till en vilket minskar monteringsstegen och därmed energiförbrukningen. Additiv tillverkning minskar också avfallet och minimerar ofta användningen av smörjmedel och rengöringsvätskor vid bearbetningen.

Hållbara innovationer, hållbar konsumtion och produktion. Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.

Anständiga arbetsvillkor. Vårt lärlingsprogram Sandvik Apprenticeship syftar till att utveckla tekniska färdigheter för gruvindustrin i södra Afrika och har pågått under 22 år. Genom Sandvik Southern Africa Academy i Sydafrika utbildas mer än 1 000 lärlingar för handel inom gruvindustrin i Zambia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika. 2022 var 29 procent respektive 50 procent av deltagarna kvinnor i de båda programmen.

Avfalls hantering

Hållbara innovationer, hållbar konsumtion och produktion. Sandvik har utvecklat en process för att separera volframstift från stålkroppen på borrkronor och vi köper tillbaka de begagnade borrarna för separation och återvinning. Behovet av jungfruligt material, transporter, utsläppen av växthusgaser och riskerna i försörjningskedjan minskar och separationsprocessen kan göras lokalt, vilket skapar arbetstillfällen.

Hållbar konsumtion och produktion. Avfallscirkularitet är ett fokusområde inom våra 2030-mål. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra återvinning och återanvändning på våra anläggningar. Vi har kopplat ihop värmeåtervinningssystemet i vår tillverkningsanläggning i Svedala till ventilationssystemet och installerat ett system för att återanvända överskottsvärme från produktionsprocessen. År 2022 började division Walter konvertera sina produktförpackningar till återvunnen plast, så kallad PCR (Post Consumer Recycled), vilket resulterade i 95 procent sekundärt material i förpackningen och minskade växthusgasutsläpp.

Bekämpa klimatförändringarna. 95 procent sekundärt material i förpackningen och minskade växthusgasutsläpp. Bekämpa klimatförändringarna. 2022 lämnade Sandvik in mål för validering till Science Based Targets initiative där vi åtar oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp. Vi uppmuntrar våra leverantörer att sätta upp mål i linje med Parisavtalet genom vår leverantörskod.