Uppförandekoden

Sandvik sätter etik och hållbar affärspraxis främst.

Sandvik har en lång historia av att agera i enlighet med tillämpbara lagar och internationellt erkända principer samt i partnerskap med lokala organisationer. Vår uppförandekod bygger på interna kärnvärden och externa principer, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, vilka vi deltar i. Vi stödjer även OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights.

Uppförandekoden är en nyckelkomponent i styrningsmodellen The Sandvik Way, vårt ramverk för bolagsstyrning. The Sandvik Way beskriver hur vi bör agera som individer och medarbetare, som företag och vilka etiska principer vi ska tillämpa i det dagliga arbetet och detta är en viktig del i arbetet mot våra hållbarhetsmål för 2030.

Speak Up

Medarbetare och externa parter som bevittnar ett brott mot uppförandekoden, lagstiftning eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. En utredare från relevant affärsområde tilldelas rapporten och denne utreder ärendet. Ethics Office överser effektiviteten i Speak Up-processen. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, kontrolleras och inkluderas i rapporteringen till revisionskommittén.

En medarbetare eller affärspartner som i god tro uttrycker sina farhågor får inte utsättas för vedergällning, vilket framgår i Speak Up-policyn.

Vårt rapporteringssystem, Speak-Up, finns tillgängligt och kan nås direkt av allmänheten. De kan ta upp farhågor om organisationens negativa påverkan på dem, inklusive frågor om mänskliga rättigheter, och processen gör att klagomål kan identifieras och adresseras. Vissa länder har dessutom lokala system för medarbetare som sträcker sig utöver lagens krav, såsom stiftelser som erbjuder rehabilitering och ekonomisk ersättning relaterat till hälsa och välbefinnande. European Works Council och relevanta lokala fackföreningar har varit involverade i konstruktionen av lokala visselblåsarkanaler och utnämnande av utredare. År 2022 intervjuade Sandvik Speak Up-användare för att utvärdera och förbättra funktionen med ett särskilt fokus på att mitigera repressalier.