Regelefterlevnad

Sandviks efterlevnadssystem omfattar fyra områden: mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, handelsrätt och dataskydd. För att betona vikten av ett agilt efterlevnadssystem som är helt integrerat i verksamheten är efterlevnadssystemet del av Sandviks mål för 2030. Syftet är att säkerställa en väl fungerande struktur med kontroll över Sandviks internationella verksamhet och att hantera efterlevnadsrisker i alla länder där Sandvik verkar. Efterlevnadsprogrammet, omfattande bland annat riskidentifiering, policyer, utbildning, och kontroller, utformas av Group Compliance och implementeras av varje affärsområde. Group Compliance rapporterar till Sandviks chefsjurist och revisionsutskottet. För att koordinera arbetet, identifiera synergier och driva förbättringar finns ett Compliance Functional Council som består av representanter från koncernen och affärsområdena. Rådet har funnits i flera år och har normalt kvartalsvisa möten.

Sandvik är aktivt i länder och branscher med hög risk från ett korruptionsperspektiv och skulle som sådant kunna ha en signifikant påverkan på människor såväl som miljö. Sandvik har ett antikorruptions-program baserat på nolltolerans för korruption. Styrdokumenten omfattar uppförandekoden, procedurer för kommersiella mellanmän, administrativa mellanmän, gåvor, gästfrihet, resor och underhållning. Separata kontroller för att identifiera och förebygga korruption finns också i proceduren för sponsring och samhällsengagemang och vår förvärvsprocedur. Speak Up-policyn och den tillhörande undersökningsproceduren är andra viktiga delar i programmet.

Vi ställer krav på alla operationella enheter att analysera och, i samarbete med regelefterlevnadsfunktionen, hantera sina egna risker kring regelefterlevnad samt identifiera och förebygga potentiellt negativ påverkan. Åtgärder revideras internt såväl som externt. Negativ påverkan och svagheter identifieras och motverkas även genom Speak-Up-processen. Mål och indikatorer för att utvärdera framsteg sätts årligen genom vårt Compliance Functional Council och har till exempel innefattat självutvärderingar, av bland annat anti-korruption, att skapa åtgärdsplaner för att stänga identifierade gap och att slutföra dessa inom utsatt tid.