Översikt

Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk ligger till grund för koncernens hållbarhetsstyrning. Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhet inom Sandvik, under översyn av revisionskommittén. Implementeringen är delegerad till Sandviks vd och koncernchef.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområdena och divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Koncernstab Kommunikation och Hållbarhet ansvarar för koordineringen inom koncernen. Affärsområdena ansvarar också för bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i respektive verksamhet. KPI:er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik. Rådet består av representanter från affärsområdena och koncernfunktioner. Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena.

År 2022 godkände styrelsen en ny hållbarhetspolicy och målen för Science Based Targets initiative (SBTi) som skickats in för validering. Under året rapporterade kommunikations- och hållbarhetsfunktionen framsteg och informerade om relevanta hållbarhetsämnen till revisionsutskottet. Revisionsutskottet och styrelsen har informerats om och ytterligare diskuterat vissa frågor, exempelvis SBTi och CSRD.