GRI

Utveckling inom affärsområden

Den 1 januari 2022 klassificerades affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) som tillgångar till försäljning och presenterades under avvecklad verksamhet. Den 31 augusti 2022 distribuerade Sandvik aktierna i SMT till aktieägarna och noterades under namnet Alleima AB på Nasdaq. Under 2022 bestod Sandviks verksamhet av tre affärsområden: Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2021

2022

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

47 460

62 895

33

9

Sandvik Rock Processing Solutions

8 524

9 874

16

–3

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

37 680

46 428

23

4

Kvarvarande verksamhet

93 665

119 196

27

6

Avvecklad verksamhet

15 236

14 822

–3

0

Koncernen totalt

108 900

134 019

23

2

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Intäkter per affärsområde

MSEK

2021

2022

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

41 409

56 843

37

11

Sandvik Rock Processing Solutions

7 610

9 587

26

5

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

36 681

45 901

25

5

Kvarvarande verksamhet

85 700

112 332

31

8

Avvecklad verksamhet

13 410

11 122

–17

0

Koncernen totalt

99 110

123 453

25

3

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Justerad EBITA och justerad EBIT-marginal per affärsområde

MSEK

2021

% av intäkter

2022

% av intäkter

Förändring, %

Förändring, %1)

Sandvik Mining and Rock Solutions

8 753

21,1

11 643

20,5

33

0

Sandvik Rock Processing Solutions

1 265

16,6

1 530

16,0

21

–18

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

8 473

23,1

10 023

21,8

18

1

Koncerngemensamt

–676

e/t

–711

e/t

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

17 816

20,8

22 486

20,0

26

–2

Avvecklad verksamhet

1 548

11,5

1 985

17,8

28

11

Koncernen totalt

19 364

19,5

24 470

19,8

26

–1

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, justerat för jämförelsestörande poster.

e/t=ej tillämplig.

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom infrastruktursindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 62 895 miljoner kronor (47 460), en ökning med 9 procent i fast valuta för jämförbara enheter.

Intäkterna uppgick till 56 843 miljoner kronor (41 409), en ökning med 11 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 18,3 procent (20,9) av intäkterna och justerad EBITA-marginal uppgick till 20,5 procent (21,1) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –1 264 miljoner kronor (–101) är främst hänförliga till kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland.

Finansiell översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

47 460

62 895

Intäkter

41 409

56 843

EBITA

8 652

10 379

EBITA-marginal, %

20,9

18,3

Justerad EBITA1)

8 753

11 643

Justerad EBITA-marginal1), %

21,1

20,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

31,2

22,6

Antal anställda2)

15 574

16 206

Jämförelsestörande poster3)

–101

–1 264

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

Främst hänförliga till besparingsåtgärder 2021. För 2022 främst hänförliga till avvecklingen av verksamheten i Ryssland och M&A kostnader.

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 9 874 miljoner kronor (8 524), en minskning med –3 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 9 587 miljoner kronor (7 610), en ökning med 5 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 13,9 procent (16,5) av intäkterna och justerad EBITA-marginal uppgick till 16,0 procent (16,6) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –201 miljoner kronor (–10) är främst hänförliga till förvärvskostnader och kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland.

Finansiell översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

8 524

9 874

Intäkter

7 610

9 587

EBITA

1 255

1 330

EBITA-marginal, %

16,5

13,9

Justerad EBITA1)

1 265

1 530

Justerad EBITA-marginal1), %

16,6

16,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

28,7

16,7

Antal anställda2)

2 091

2 919

Jämförelsestörande poster3)

–10

–201

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

Främst hänförliga till förvärvskostnader och kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom disruptiva tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad mätteknik. Affärsområdets orderingång uppgick till 46 428 miljoner kronor (37 680), en ökning med 4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 45 901 miljoner kronor (36 681), en ökning med 5 procent i fast valuta för jämförbara enheter. EBITA-marginalen uppgick till 19,8 procent (23,0) av intäkterna och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 21,8 procent (23,1) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –935 miljoner kronor (–36) är främst hänförliga till implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft, avvecklingen av verksamheten i Ryssland och M&A kostnader.

Finansiell översikt

MSEK

2021

2022

Orderingång

37 680

46 428

Intäkter

36 681

45 901

EBITA

8 438

9 088

EBITA-marginal, %

23,0

19,8

Justerad EBITA1)

8 473

10 023

Justerad EBITA-marginal1), %

23,1

21,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

21,6

13,8

Antal anställda2)

20 435

20 802

Jämförelsestörande poster3)

–36

–935

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

3)

För 2021 främst hänförligt till vinst från försäljning av fastighet. För 2022 främst hänförlig till implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft, avvecklingen av verksamheten i Ryssland samt M&A kostnader.