Översikt

Riskhantering

Sandviks riskhanteringsprocesser hjälper verksamheten att hantera och effektivt mitigera kritiska risker som har potential att påverka vår förmåga att nå våra finansiella och strategiska mål.

ERM – en del av det strategiska arbetet

Förmågan att effektivt identifiera och hantera risker är betydelsefull för affärsmässig framgång i alla delar av Sandviks verksamhet. Sandvik har implementerat ett riskhanteringsprogram (Enterprise Risk Management – ERM) som omfattar alla affärsområden, divisioner och funktioner inom koncernen. Sandviks styrelse är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och Sandviks koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats. Ledningsgrupperna för de olika affärsverksamheterna är ansvariga för den egna riskhanteringen. De måste följa minimikraven som definierats i The Sandvik Way. Ledningsgrupperna analyserar riskerna inom verksamheten kopplat till deras strategiska mål minst en gång per år. Metoden för ERM är ett verktyg för beslutsfattande, operationellt och vid projekt, liksom i strategiarbetet på olika nivåer i koncernen.

Ny strategisk analys

Under 2022 beslutade vi att komplettera nerifrån-upp-processen med en strategisk analys på koncernledningsnivå för att mer specifikt identifiera nyckelriskområden som är knutna till vår förmåga att genomföra vår Make the Shift-strategi på koncernnivå. Syftet var att få ett mer fokuserat och konkret risklandskap för koncernen för att möjliggöra god uppföljning av de olika mitigerande aktiviteterna i förhållande till de strategiska målen. Denna övning resulterade i Sandvik Key Risks-kartan.

En ERM-rapport, som sammanfattar viktiga risker och mitigerande åtgärder inom vår verksamhet, presenterades för Sandviks revisionsutskott och styrelse i december 2022. Styrelsens och revisionsutskottets engagemang i ERM-processen beskrivs ytterligare på sidan om Styrelse.

ERM-processen: ERM-rapporter från affärsområden och koncernfunktioner > Riskbedömning i affärsområdenas ledningsgrupper / Aggregerad rapport från ERM Council > Riskutvärdering i koncernledningen (illustration)

ERM Council sammanställer ERM-rapporter från affärsområden och koncernfunktioner som ligger till grund för affärsområdenas och koncernledningens risköversyn. Översynen utmynnar i fastställande av huvudsakliga risker (Sandvik Key Risks map) vilken återfinns under Strategiskt risklandskap. En ERM-rapport med de huvudsakliga riskerna och mitigerande åtgärder presenterades för Sandviks revisionsutskott och styrelse december 2022.

Försäkring som ett riskhanteringsverktyg

Sandvik har skräddarsydda försäkringsprogram som hanterar riskerna kopplade till bland annat koncernens egendom, frakter och ansvar. Försäkringsbara risker utvärderas kontinuerligt och åtgärder tas för att minska dessa som en del av Sandviks strategi för skadeförebyggande. Med stöd av Sandviks skadeförebyggande standarder belyser riskutvärderingar möjligheterna att minska risken för avbrott i verksamheten samt att säkerställa koncernens förmåga att leverera till kunder. För att säkerställa kostnadseffektiva och skräddarsydda försäkringslösningar återförsäkras valda risker genom koncernens egna försäkringsbolag.

Kontinuitet i verksamheten och krishantering

Den globala policyn för riskhantering och tillhörande riktlinjer för kontinuitet i affärsverksamheten och krishantering ger förutsättningar för lokala ledningsgrupper att säkerställa att de kan agera i krissituationer och fortsätta affärsverksamheten på en acceptabel nivå. När en risk uppstår prioriterar Sandviks krishantering att minimera personskador, miljöskador och skador på Sandviks verksamhet, samt att säkerställa snabb återgång till normal verksamhet och skydd av företagets varumärken.

Internrevison och internkontroll i Sandviks riskarbete

Funktionen för internrevision följer regelbundet upp genomförandet av olika riskhanteringsprocesser såsom ERM-programmet, beredskapsplanering, krishantering och försäkringsprogrammen. Sandvik bedriver koncernomfattande internkontroller i syfte att mitigera finansiella risker men även affärsmässiga risker. Läs mer om Sandviks internkontrollprogram under Intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Sandvik-koncernens riskprofil

Sandvik-koncernens riskprofil är baserad på en nerifrån-upp ERM-process där divisioner, affärsområden och funktioner gör en första bedömning och Group Risk Management Council rekommenderar en ny riskprofil för koncernen utifrån resultatet av dessa bedömningar. Som tidigare nämnts kompletterades denna process i år med en strategisk analys på koncernledningsnivå, denna övning resulterade i Sandvik Key Risks-kartan. Sandvik Key Risks-kartan är också kopplad till en uppföljningsmodell för de olika mitigerande initiativen som koncernledningen kommer att granska och diskutera kvartalsvis, vilket skapar en mer dynamisk och strategiskt relevant riskhanteringsdiskussion på företagets högsta nivåer. Resultatet av dessa två processer presenteras i tabellen Sandvik-koncernens nyckelrisker 2022 tillsammans med exempel på vad de identifierade riskerna betyder för Sandvik i olika delar av organisationen och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera dem.

Hållbarhet och klimatförändringar

Bedömning och hantering av hållbarhetsrisker, bland annat klimatförändringar, är integrerade delar av ERM-processen och anges i Sandviks Key Risks-karta och i riskprofiler i olika delar av organisationen. Under 2022 genomförde vi en studie av nuvarande och framtida natur- och klimatförändringsrelaterade risker för Sandviks anläggningar som täckte 285 enskilda platser och 94 procent av det totala försäkringsvärdet (TIV). Studien speglar den nuvarande situationen och modellerar utvecklingen av klimatrelaterade risker under olika klimatförändringsscenarier och vid olika framtida tidshorisonter. Målet med granskningen var att få en översikt över de fysiska klimatrisker som anläggningarna står inför vid olika tidshorisonter och under olika klimatförändringsscenarier och att fastställa en rangordning av anläggningarna från hög till låg klimatrisk baserat på klimatdata och försäkringsvärden. Detta kommer att stödja identifieringen och prioriteringen av åtgärder, som kan inkludera djupgående bedömningar av anläggningar och investeringar för att mitigera risken, som nästa steg i Sandviks resa mot att förbereda sig för klimatförändringar.

Nuvarande exponering för klimatrelaterade risker

Sandviks portfölj är för närvarande huvudsakligen exponerad för hagel (med mycket höga eller höga risknivåer för 26 procent av den totala portföljen, följt av vind (19 procent), översvämning (13 procent), blixtnedslag (13 procent) och stormflod (8 procent).

Framtida risker relaterade till klimatförändring

Studien utfördes med hjälp av scenarierna SSP2-4.5 (mellanväg) och SSP5-8.5 (utveckling av fossila bränslen) för 2030 (kortsiktiga) och 2050 (långsiktiga) tidshorisonter. Materiell exponering med ökande trend i båda scenarierna identifieras för nederbörd, torka och värme. Åskväder är också relevant och har en ökande trend.