Koncernöversikt

Orderingång och intäkter

Den underliggande efterfrågan för Sandviks produkter och lösningar var stabil genom hela 2022. Med fortsatt stark investeringsvilja hos kunder inom gruvsegmentet noterades orderingång på rekordnivåer och följaktligen starka orderböcker. Efterfrågan inom infrastruktur, främst i Europa försvagades något på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina och som en följd av stigande räntor och energipriser. Den geopolitiska och makroekonomiska situationen ledde till komponentbrist och logistiksvårigheter och även en stigande kostnadsinflation. Utmaningarna i leverantörskedjan lättade något under årets andra hälft. Sandvik har under året vidtagit olika åtgärder för att hantera dessa utmaningar.

Den 31 augusti delade Sandvik ut Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till aktieägarna. Resultatet ingår därmed fram till den 30 augusti 2022. Sandviks orderingång uppgick till 134 019 miljoner kronor (108 900) och intäkter till 123 453 miljoner kronor (99 110), vilket motsvarar ett orderingångsvärde i relation till intäkter om 109 procent (110).

Resultat och avkastning

Sandviks EBITA ökade till 22 471 miljoner kronor (19 463), motsvarande 18,2 procent (19,6) av intäkterna. Justerad EBITA ökade till 24 470 miljoner kronor (19 364) och den justerade EBITA-marginalen ökade till 19,8 procent (19,5) jämfört med föregående år. Förändringar i utländsk valuta påverkade resultatet positivt med 3 711 miljoner kronor (–898) jämfört med föregående år.

Finansnettot uppgick till 531 miljoner kronor (–194). Resultatet före skatt var 16 983 miljoner kronor (18 451) för koncernen och 17 738 miljoner kronor (16 818) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan om –5 758 miljoner kronor (–3 967) på resultatet, motsvarande 26,9 procent (21,5) av resultatet före skatt. Årets resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 11 212 miljoner kronor (14 461). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 8,95 kronor (11,53) och 10,25 kronor (10,41) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital var 17 procent (19) och avkastning på eget kapital var 14 procent (20).

Resultat och avkastning

 

2021

2022

EBITA, MSEK

19 463

22 471

% av intäkter

19,6

18,2

Justerad EBITA1), MSEK

19 364

24 470

% av intäkter

19,5

19,8

Resultat före skatt, MSEK

18 451

16 983

Årets resultat

14 484

11 225

Avkastning på sysselsatt kapital, %

19,5

16,5

Avkastning på eget kapital, %

20,5

14,2

Resultat per aktie, SEK

11,53

8,95

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

11,52

8,94

Jämförelsestörande poster2)

98

–1 999

 

 

 

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

EBITA, MSEK

18 088

20 145

% av intäkter

21,1

17,9

Justerad EBITA1), MSEK

17 816

22 486

% av intäkter

20,8

20,0

Resultat före skatt, MSEK

16 818

17 738

Årets resultat

13 087

12 854

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

10,40

10,24

Justerat resultat per aktie efter utspädning, SEK

10,26

11,98

Jämförelsestörande poster2)

272

2 341

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

För 2021 är det främst vinst från försäljning av fastighet, delvis upplösning av omstruktureringsreserver samt avveckling av förmånsbestämda pensionsplaner och M&A-kostnader. För 2022 är det främst hänförligt till kostnader för avvecklingen av verksamheten i Ryssland, implementeringen av strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft och förvärvskostnader.

Rörelsekapital

Rörelsekapital i förhållande till intäkter för året var 26 procent (24). I absoluta tal uppgick rörelsekapitalet till 33 361 miljoner kronor (26 841) vid årets slut. Rörelsekapitalets ökade således med 6 520 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förändrade valutakurser bidrog till högre rörelsekapital med 3 830 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar minskade rörelsekapitalet med –6 879 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar, koncernen totalt

2021

2022

Investeringar i anläggningar, MSEK

3 578

4 530

% av intäkter

3,6

3,7

% av avskrivning enligt plan

101

132

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 10 465 miljoner kronor (13 177). Kassaflödet efter investeringar uppgick till –9 839 miljoner kronor (–13 014). Vid årets slut uppgick likvida medel till 10 489 miljoner kronor (13 585). Fritt operativt kassaflöde uppgick till 11 985 miljoner kronor (14 538).

Den finansiella nettoskulden uppgick till 36 466 miljoner kronor (16 848) motsvarande en finansiell nettoskuld/EBITDA kvot om 1,32 (0,68).

Sandvik hade vid årsskiftet outnyttjade kreditfaciliteter om 16 676 miljoner kronor, bestående av en revolverande kreditfacilitet om 11 000 miljoner kronor samt övriga garanterade bankfaciliteter motsvarande 5 676 miljoner kronor. Återstående löptider för koncernens utestående europeiska obligationer var i snitt 4,6 år. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget A- för Sandviks långfristiga upplåning och A–2 för kortfristig upplåning.

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat före skatt

Vinstmarginal, %

2021

1:a kvartalet

21 693

3 983

18

 

2:a kvartalet

23 461

4 654

20

 

3:e kvartalet

24 828

4 543

18

 

4:e kvartalet

29 128

5 271

18

 

 

 

 

 

2022

1:a kvartalet

29 006

5 465

19

 

2:a kvartalet

31 658

5 266

17

 

3:e kvartalet

31 694

1 467

5

 

4:e kvartalet

31 095

4 785

15

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 81 270 miljoner kronor (77 332) eller 64,8 kronor per aktie (61,6). Soliditeten uppgick till 46 procent (50).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2022 till 4 530 miljoner kronor (3 578), vilket motsvarar 132 procent av avskrivningar enligt plan. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till –34 miljoner kronor (423). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 680 miljoner kronor (431).

Förvärv under året

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till –15 184 miljoner kronor (–23 578). Slutförda förvärv under året är listade nedan.

Den 1 april slutförde Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvet av det australiska bolaget Deswik.

Den 17 juni slutförde Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvet av finländska bolaget Akkurate.

Den 1 juli slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det spanska bolaget Preziss.

Den 14 juli slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av tillgångarna i det amerikanska bolaget Peterson Tool Company.

Den 1 augusti förvärvade Sandvik Manufacturing and Machining Solutions tillgångarna i det amerikanska bolaget Balax.

Den 8 augusti slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det schweiziska bolaget Sphinx Tools.

Den 1 september slutförde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förvärvet av det portugisiska bolaget Frezite.

Den 31 oktober slutförde Sandvik Rock Processing Solutions förvärvet av SP Mining, den gruvrelaterade verksamheten av australiensiska bolaget Schenck Process Group.

Finansiell ställning per den 31 december

 

2021

2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

13 177

10 465

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

–13 014

–9 839

Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK

13 585

10 489

Nettoskuld, MSEK

26 902

43 952

Finansnetto, MSEK

–194

531

Soliditet, %

50

46

Finansiell nettoskuld/EBITDA R12

0,68

1,32

Eget kapital, MSEK

77 332

81 270

Eget kapital per aktie, SEK

61,6

64,8

Utdelning till ägare

På årsstämman den 27 april 2022 togs det formella beslutet att dela ut aktierna i Alleima till aktieägarna i Sandvik. Utdelningen slutfördes 31 augusti 2022 då Sandvik Materials Technology (SMT) noterades på Nasdaq Stockholm under namnet Alleima.

Kriget i Ukrainas påverkan på den finansiella rapporteringen

Sandvik pausade sina affärsaktiviteter i Ryssland den 28:e februari 2022, som en följd av Rysslands krig i Ukraina. Sandvik utvärderade och analyserade situationen noggrant och en avveckling av verksamheten i Ryssland påbörjades. Per den sista december 2022 har 1,5 miljarder kronor rapporterats relaterat till avvecklingsprocessen, varav 1 miljard kronor avser nedskrivningar och 0,5 miljarder kronor avser avsättningar. Avvecklingsprocessen pågår och inga flera kostnader förväntas. Totala kvarvarande tillgångar för Ryssland, exklusive kassa och likvida medel, uppgår till cirka 22 miljoner kronor per 31 december 2022. Under 2021 kom cirka 3,6 procent av koncernens intäkter från ryska kunder.

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2022 uppgick till 13 139 miljoner kronor (12 244) och rörelseresultatet till 4 906 miljoner kronor (4 328). Resultat från andelar i koncernföretag om 11 166 miljoner kronor (2 205) under året avser huvudsakligen bidrag och utdelning, delvis nettade av kostnader för utdelningen av Alleima. Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 16 147 miljoner kronor (21 688). Moderbolagets balansomslutning ökade med 6 438 miljoner kronor, från 76 430 miljoner kronor till 82 868 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 320 miljoner kronor (1 070).

Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2022 till 3 720 personer (3 703).

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,75) per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar totalt 42 procent (42) av justerad vinst per aktie efter utspädning för Sandvik-koncernen.

Utdelning 5,00 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

= 6 271 929 615

i ny räkning överförs

20 825 421 158

Summa, SEK

27 097 350 773

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 42 318 (40 636), av vilka 20 procent (20) var kvinnor. Personalomsättningen var 12 procent (11). Löner och ersättningar uppgick under året till 25 467 miljoner kronor (21 194).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De riktlinjer för ersättning som framgår nedan antogs av årsstämman 2020 och gäller till årsstämman 2024 om inga ändringar föreslås. Styrelsen föreslår inga nya riktlinjer.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och hållbahetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast lön

Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp.

Rörlig ersättning

– Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats home.sandvik.

– Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.

Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets webbplats, home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. Såvitt avser de finansiella kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella information som senast offentliggjorts av bolaget.

– Särskilda arrangemang

I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och maximala rörliga kontantersättning samt inte utges mer än en gång per år och individ.

– Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).

Pensionsförmåner

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmånsbestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska utgå.

I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrensbegränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande befattningshavarens fasta lön under 24 månader.

Beaktande av ersättning till bolagets anställda

Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställningsvillkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättningspaketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättningskomponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not K4.

Forskning och Utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter. Fokusområden är material och processer inom maskinbearbetning, additiv tillverkning, pulverteknologi, elektrifiering och digitala lösningar.

Sandvik har en portfölj om cirka 7 079 (6 227) aktiva patent. Under 2022 beviljades 725 (763) nya patent. Investeringarna i FoU uppgick till 4 471 (3 651) miljoner kronor under 2022, vilket motsvarar 4,0 (4,3) procent av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 3 011 (2 651) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många koncerninterna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Vi följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra oss om att en korrekt prissättningsmodell används och att rätt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ kring skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen hjälper oss att minska osäkerheten kring de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och till länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2022 betalade koncernen 5 262 miljoner kronor (4 154) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt utgör bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatter och fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid nio anläggningar. Samtliga innehar de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten och inga överträdelser inträffade under året. Anmälan om förändringar i verksamheten lämnades in för Seco Tools i Fagersta och Sandvik Machining Solutions i Sandviken. Nuvarande tillstånd för verksamheterna i Sandviken ligger under Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, och Sandvik kommer under 2023 att ansöka om nya tillstånd.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport, vilket har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbarhetsmål, Skifte mot hållbarhet, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.

Händelser efter årets slut

Den 18 januari tecknade Sandvik ett låneavtal om 500 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånet har en löptid på 7 år, och kommer att stödja Sandviks investeringsplaner inom forskning och utveckling fram till och med 2025.

Den 1 februari slutförde Sandvik det tidigare annonserade förvärvet av Australien-baserade Polymathian Industrial Mathematics (“Polymathian”), en leverantör av mjukvara och tjänster inom avancerad optimering för gruvindustrin.

Den 1 februari annonserade Sandvik ett förvärv av 95 procent av aktierna i det Irland-baserade bolaget PMT Premier Machine Tools Limited (“PMT”), en väletablerad leverantör av lösningar till kunder i medicintekniksegmentet på Irland.

Den 11 februari meddelade Sandvik att Christophe Sut, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions har beslutat sig för att lämna Sandvik. Han kommer att lämna Sandvik den 11 augusti 2023.

Den 21 februari meddelade Sandvik att Sofia Sirvell har utsetts till Chief Digital Officer (CDO) för Sandvik Group och ny medlem i koncernledningen, från och med 1 mars 2023. Därutöver så har Jessica Alm, vice vd och kommunikations- och hållbarhetsdirektör, beslutat sig för att lämna Sandvik. Hon har arbetat i sin nuvarande roll och varit medlem i koncernledningen sedan 2013. Hon kommer att lämna Sandvik och koncernledningen senast i augusti 2023.

 

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not M12.