Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2021

2022

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

K2, K3

85 700

112 332

Kostnad för sålda varor och tjänster

 

–48 995

–66 962

Bruttoresultat

 

36 705

45 370

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–10 690

–14 635

Administrationskostnader

 

–5 022

–7 918

Forsknings- och utvecklingskostnader

K6

–3 468

–4 185

Andelar i intresseföretag och joint ventures resultat

 

–4

6

Övriga rörelseintäkter

K7

931

1 894

Övriga rörelsekostnader

K8

–1 177

–1 940

Rörelseresultat

K2

17 275

18 592

 

 

 

 

Finansiella intäkter

 

585

936

Finansiella kostnader

 

–1 043

–1 790

Finansnetto

K10

–457

–854

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

16 818

17 738

Skatt

K11

–3 731

–4 884

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

K2

13 087

12 854

 

 

 

 

Årets resultat, avvecklad verksamhet

K32

1 397

–1 628

Årets resultat, koncernen totalt

K2

14 484

11 225

 

 

 

 

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

14 461

11 212

Innehav utan bestämmande inflytande

 

23

13

 

 

 

 

Resultat per aktie före utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,41

10,25

Avvecklad verksamhet

 

1,12

–1,30

Koncernen totalt

 

11,53

8,95

 

 

 

 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

K12

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,40

10,24

Avvecklad verksamhet

 

1,12

–1,30

Koncernen totalt

 

11,52

8,94

 

 

 

 

Koncernens totalresultat

 

 

 

Årets resultat

 

14 484

11 225

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

K22

2 492

3 405

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras

K11

–501

–786

Summa poster som inte kommer omklassificeras till resultaträkningen

 

1 991

2 620

 

 

 

 

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandvserksamheter

 

3 846

7 616

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

48

–98

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

K11

–11

34

Summa poster som senare kan komma omklassificeras till resultaträkningen

 

3 882

7 552

 

 

 

 

Totalresultat för året

 

5 873

10 172

Årets totalresultat

 

20 357

21 398

 

 

 

 

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

20 323

21 385

Innehav utan bestämmande inflytande

 

34

13