Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2021

2022

Koncernen totalt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader1)

 

18 451

21 443

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

5 995

6 648

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

K30

–2 356

–1 758

Utbetalning till pensionsfonder

 

–457

–431

Betald skatt

 

–4 154

–5 262

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

17 480

20 639

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–5 245

–9 070

Förändring av rörelsefordringar

 

–3 477

–2 107

Förändring av rörelseskulder

 

4 995

1 601

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

–3 726

–9 576

 

 

 

 

Investeringar i hyresmaskiner

 

–941

–923

Försäljning av hyresmaskiner

 

364

324

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

13 177

10 465

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

K31

–23 578

–15 184

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel

K32

423

–34

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–2 936

–3 564

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

578

739

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–642

–966

Försäljning av immateriella tillgångar

 

13

6

Förvärv av finansiella tillgångar

 

–499

Försäljning av finansiella tillgångar

 

141

Övriga investeringar, netto

 

–190

–801

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–26 191

–20 304

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Återbetalning av lån

 

–9 660

–17 658

Upptagna lån

 

21 312

32 507

Förvärv av aktier inom aktieprogram

 

–270

Utdelning av Alleima

 

–1186

Utbetald utdelning

 

–8 140

–5 955

Amorteringar av leasingskulder

 

–1 025

–1 214

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

K30

2 486

6 222

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

–10 527

–3 617

Likvida medel vid årets början

 

23 752

13 585

Kursdifferens i likvida medel

 

360

521

Likvida medel vid årets slut

K30

13 585

10 489

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

12 001

11 092

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–25 686

–19 882

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto

 

2 794

6 906

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet

 

–10 891

–1 884

1)

Exklusive nettokapitalförlusten från utdelningen av Alleima, för mer information se not K32.