Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

MSEK

Aktie­kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Summa

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital, 1 januari 2021

1 505

7 678

2 274

53 624

65 081

1

65 082

Korrigering av tidigare år

–48

–48

–48

Ingående eget kapital, 1 januari 2021

1 505

7 678

2 274

53 575

65 033

1

65 034

Årets resultat

14 461

14 461

23

14 484

Övrigt totalresultat

3 871

1 991

5 862

11

5 873

Periodens totalresultat

3 871

16 452

20 323

34

20 357

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar av minoritetsintresse

–94

–94

97

3

Ökning/minskning av optionsprogram

78

78

78

Utdelningar

–8 140

–8 140

–8 140

Utgående eget kapital 31 december 2021

1 505

7 678

6 145

61 872

77 200

132

77 332

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital, 1 januari 2022

1 505

7 678

6 145

61 872

77 200

132

77 332

Korrigering av tidigare år

–172

–172

–172

Ingående eget kapital, 1 januari 2022

1 505

7 678

6 145

61 699

77 028

132

77 160

Årets resultat

11 212

11 212

13

11 225

Övrigt totalresultat

7 553

2 619

10 172

0

10 172

Periodens totalresultat

7 553

13 832

21 385

13

21 398

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Verkligt värde förändring av säljoption på innehav utan bestämmande inflytande

–12

–12

–12

Förändringar av minoritetsintresse

–44

–44

–103

–147

Ökning/minskning av optionsprogram

–135

–135

–135

Utdelning

–5 955

–5 955

0

–5 955

Utdelning av Alleima

–11 039

–11 039

–11 039

Utgående eget kapital 31 december 2022

1 505

7 678

13 698

58 346

81 227

43

81 270