M21 Transaktioner med närstående

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 11 722 miljoner kronor (11 009), vilket motsvarar 89 procent (90), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 60 procent (60). Av moderbolagets inköp kom 2 234 miljoner kronor (2 149) eller 20 procent (21) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 miljoner kronor (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Informationen angående anställningsavtal finns i not K4.