M8 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2021

2022

Periodens aktuella skatt

–1 254

–1 694

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

67

–54

Total aktuell skattekostnad

–1 187

–1 748

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

–36

–44

Total redovisad skattekostnad

–1 223

–1 792

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats understiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av utdelningar från aktier i dotterföretag som är ej skattepliktiga intäkt.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets
verkliga skatt:

 

2021

2022

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

6 157

 

16 314

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–1 268

–20,6

–3 361

–20,6

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–617

–10,0

–72

–0,4

Ej skattepliktiga intäkter

583

9,5

1 696

10,4

Ändringar avseende tidigare år

67

1,1

4

0,0

Övrigt

12

0,1

–59

–0,4

Total redovisad verklig skatt

–1 223

–19,9

–1 792

–11,0

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder.

 

2021

2022

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Materiella anläggningstillgångar

–24

–24

–24

–24

Lager

11

11

12

12

Avsättningar

–1

–1

–18

–18

Icke räntebärande poster

76

–17

59

77

–46

31

Totalt

87

–42

45

89

–88

1

 

 

 

 

 

 

 

Kvittning inom bolag

–87

87

–89

89

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

45

45

1

1

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2021

2022

Ingående balans, netto

81

45

Redovisat i resultaträkningen

–36

–44

Utgående balans, netto

45

1

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

2021

2022

Skatteskulder

–214

Skattefordran

246

Netto skatteskuld/skattefordran

246

–214

Redovisningsprinciper

Skatt

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.