M3 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Medelantalet anställda var 3 711 (3 529) varav 28 procent kvinnor (27). All personal i Moderbolaget är anställda i Sverige.

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2021

2022

Löner och ersättningar

2 812

2 520

Sociala kostnader

1 126

910

Pensionskostnader

301

656

Totalt

4 239

4 086

 

 

 

varav till styrelsemedlemmar och vd1)

 

 

Löner och ersättningar

39

39

Rörlig lön

19

4

Pensionskostnader

19

22

1)

Moderbolagets pensionsskulder hänförliga till dessa personer uppgick till 3 miljoner kronor (3).

Könsfördelningen i företagsledningen

Andel kvinnor, %

2021

2022

Styrelser och verkställande direktörer

30

30

Övriga ledande befattningshavare

44

50

Informationen angående incitamentsprogram finns i not K4.

Redovisningsprinciper

Ersättningar till medarbetare

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda planer än som anges i IAS 19. Moderbolaget följer bestämmelserna i tryggandelagen samt Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De mest väsentliga skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, och att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar.