M6 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Moderbolagets övriga rörelseintäkter uppgick till 89 miljoner kronor (172) och består i huvudsak av Transfer Price justeringar 42 miljoner kronor (–123), valutakursvinster 15 miljoner kronor (21) samt vinst på avyttringar 13 miljoner kronor (1).

Moderbolagets övriga rörelsekostnader uppgick till –1 201 miljoner kronor (–1 394) och består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag på –1 124 miljoner kronor (–936), kostnader avseende förvärv –36 miljoner kronor (–262) samt övriga icke finansiella kostander –22 miljoner kronor (0).