M17 Övriga avsättningar

 

Garantie­åtaganden

Om­strukture­ringsåt­gärder

Personal­relaterade förmåner

Miljö­åtaganden

Legala tvister

Övriga förpliktelser

Totalt

Ingående balans 1 januari 2021

3

295

129

17

0

3

447

Avsättningar som gjorts under året

–10

116

0

106

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–1

–138

–116

–6

0

–261

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–6

0

–3

–9

Omklassificeringar

0

Utgående balans 31 december 2021

2

141

129

11

0

0

283

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

2

141

129

11

0

0

283

Avsättningar som gjorts under året

1

112

85

0

198

Avsättningar som tagits i anspråk under året

0

–79

–78

–9

–166

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

0

0

Omklassificeringar

1

–1

0

Utgående balans 31 december 2022

3

175

135

2

0

0

315