M11 Leasing

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare i enlighet med RFR 2

 

2021

2022

Inom ett år

126

142

Mellan ett år och fem år

307

307

Längre än fem år

182

235

Koncernen totalt

615

684

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som hyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustning redovisas bland rörelsekostnader. Moderbolaget redovisade leasingkostnader om 173 miljoner kronor 2022.

Operationell leasing där Sandvik är leasegivare

Det finns inga framtida förväntade minimileaseintäkter för ej annullerbara leasingkontrakt (0).

Redovisningsprinciper

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.