M18 Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder förfaller enligt följande:

 

2021

2022

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder1)

7 127

7 999

15 126

17 104

13 127

30 231

Totalt

7 127

8 000

15 127

17 104

13 128

30 232

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.