M22 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2021

2022

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

0

0

Summa enligt balansräkningen

0

0

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

0

Betald och erhållen ränta och utdelning

2021

2022

Erhållen utdelning

2 818

8 125

Erhållen ränta

260

909

Erlagd ränta

–503

–739

Totalt

2 575

8 295

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2021

2022

Förändring i värdet av finansiella instrument

–143

698

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–58

–12

Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav

2 759

–3

Avsättningar till pensioner

–62

309

Övriga avsättningar

–165

32

Övrigt

–290

840

Totalt

2 041

1 864