M9 Immateriella anläggningstillgångar

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

87

139

226

Nyanskaffningar

667

667

Utgående balans 31 december 2021

754

139

893

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

74

113

187

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

95

26

121

Utgående balans 31 december 2021

169

139

308

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

585

0

585

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

754

139

893

Utgående balans 31 december 2022

754

139

893

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

169

139

308

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

138

138

Utgående balans 31 december 2022

307

139

446

 

 

 

 

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

447

0

447

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande

 

2021

2022

Kostnad för sålda varor och tjänster

–2

Administrationskostnader

–32

Forskning- och utvecklingskostnader

–89

–136

Totalt

–121

–138

Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga utgifter för egen utveckling som en kostnad i resultaträkningen.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är för:

  • Patent 10–20 år
  • Goodwill 10 år

Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.