M7 Finansnetto

Resultat från andelar i koncernföretag

 

2021

2022

Utdelning, netto efter skatt

2 818

8 125

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

2 146

3 276

Realisationsresultat vid avyttringar av andelar

–2 759

Nedskrivningar

–235

Totalt

2 205

11 166

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2021

2022

Ränteintäkter, koncernföretag

289

459

Ränteintäkter, övriga

Derivat, koncernföretag

12

281

Övrigt

53

Totalt

301

793

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2021

2022

Räntekostnader, koncernföretag

–30

–15

Räntekostnader, övriga

–432

–519

Derivat, koncernföretag

–6

Övrigt

–75

–18

Totalt

–543

–552

Redovisningsprinciper

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

Koncernbidrag som ett moderbolag erhåller från ett dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som lämnas från moderbolag till dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag.

Anteciperad utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek, och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek före publiceringen av de finansiella rapporterna.

Finansiella garantiavtal

För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag och samriskföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.