M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

2021

2022

Garantier utfärdade för kunder och övriga

5

Övriga eventualförpliktelser

18 044

21 565

Totalt

18 049

21 565

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 21 565 miljoner kronor (18 049), varav 14 770 miljoner kronor (13 575) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgöranden och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2021 och 2022.