M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Moderbolagets redovisade pensionsskuld uppgick till 551 miljoner kronor (242). Moderbolagets PRI-pensioner säkerställs genom en egen pensionsstiftelse, Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige, vari Sandvik AB och ett flertal svenska dotterföretag ingår. Underskottet har skuldförts i bolagen. Moderbolagets förpliktelser utgörs främst av ITP–planen.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2021

2022

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

2 620

2 319

Förvaltningstillgångar

1 864

1 761

Underskott i stiftelsetillgångar

513

8

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

–242

–551