K18 Varulager

 

2021

2022

Råvaror och förnödenheter

7 395

7 952

Varor under tillverkning

5 763

5 906

Färdiga varor

16 753

21 161

Totalt

29 910

35 019

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 660 miljoner kronor (300). Årets nedskrivningar av varulager är främst relaterade till avveckling av verksamheten i Ryssland. Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2022 eller 2021.

Redovisningsprinciper

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med beaktande av inkurans. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas antingen genom tillämpning av lagervärderings­principen först-in-först-ut (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats och i deras nuvarande skick eller genom en metod som bygger på vägda genomsnitts­priser. Varulager med likartad beskaffenhet värderas enligt samma metod. För egentillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.