GRI

K2 Segmentsrapportering

Uppgifter per affärsområde

2021

SMR

SRP

SMM

SMT1)

Koncern­gemensamt

Elimineringar

Totalt

Externa intäkter

41 409

7 610

36 681

85 700

Interna intäkter

17

1

413

–431

Totalt

41 427

7 610

37 094

–431

85 700

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat

8

0

9

–21

–4

Rörelseresultat

8 220

1 255

8 058

–257

17 275

Finansnetto

–457

Årets skattekostnad

–3 731

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

8 220

1 255

8 058

–257

13 087

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

47 741

7 308

61 407

17 260

1 173

134 889

Andelar i intresseföretag och joint ventures

154

192

249

595

Summa tillgångar

47 895

7 308

61 599

17 260

1 422

135 484

Ofördelade tillgångar

20 033

Totala tillgångar

 

 

 

 

 

 

155 517

Skulder

13 841

2 902

10 771

4 475

1 373

33 363

Ofördelade skulder

44 822

Totala skulder

 

78 185

Investeringar i anläggningar

–912

–112

–2 035

–26

–3 084

Avskrivningar och amorteringar

–1 998

–191

–2 818

–202

–5 209

Nedskrivningar

–4

–39

–43

Övriga icke kassaflödespåverkande poster

–2 015

–634

–1 022

1 517

–2 154

1)

Jämförelsetal för resultaträkningen har omklassificerats, då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022.

2022

SMR

SRP

SMM

Koncern­gemensamt

Elimineringar

Totalt

Externa intäkter

56 843

9 587

45 901

112 332

Interna intäkter

15

34

499

–548

Totalt

56 858

9 621

46 400

–548

112 332

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat

9

–4

6

Rörelseresultat

9 909

1 186

8 148

–651

18 592

Finansnetto

–854

Årets skattekostnad

–4 884

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

9 909

1 186

8 148

–651

12 854

 

 

 

 

 

 

 

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

67 270

17 661

72 444

1 283

158 658

Andelar i intresseföretag och joint ventures

183

231

415

Summa tillgångar

67 454

17 661

72 675

1 283

159 073

Ofördelade tillgångar

17 609

Totala tillgångar

176 682

Skulder

18 240

4 113

12 002

1 276

35 631

Ofördelade skulder

59 781

Totala skulder

95 412

Investeringar i anläggningar

–1 566

–253

–2 377

–37

–4 234

Avskrivningar och amorteringar

–2 241

–274

–3 772

–157

–6 443

Nedskrivningar

–120

–92

23

–11

–199

Övriga icke kassaflödespåverkande poster

194

–66

–29

216

315

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not K31.

Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

Externa intäkter per land

2021

2022

USA

10 628

16 408

Australien

8 790

12 679

Kina

6 949

8 361

Kanada

4 711

6 837

Tyskland

5 572

6 616

Sydafrika

3 674

5 102

Mexiko

2 906

4 581

Italien

3 017

3 514

Indien

2 684

3 355

Indonesien

1 838

3 042

Frankrike

2 296

2 594

Brasilien

1 789

2 577

Sverige

1 887

2 181

Chile

1 326

2 044

Polen

1 034

1 629

Ghana

990

1 614

Storbritannien

1 370

1 589

Japan

1 349

1 476

Peru

804

1 272

Österrike

1 074

1 262

Ryssland

3 536

1 230

Spanien

909

1 215

Turkiet

733

1 092

Finland

937

930

Schweiz

656

906

Övriga länder

14 240

18 226

Totalt

85 700

112 332

Intäkterna har fördelats per land baserat på vart kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land

2021

2022

USA

26 798

29 907

Australien

1 533

14 510

Luxemburg

8 149

8 647

Sverige

12 802

7 146

Frankrike

4 303

4 521

Tyskland

3 851

3 672

Österrike

2 634

2 906

Kina

2 479

2 716

Finland

2 203

2 546

Kanada

1 763

2 103

Storbritannien

2 089

2 076

Indien

1 793

1 864

Schweiz

737

1 557

Portugal

3

861

Polen

747

801

Övriga länder

5 842

6 924

Totalt

77 725

92 758

Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var tillgångarna finns. Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

Redovisningsprinciper

Sandviks verksamhet är organiserad på det sätt att koncernens högste verkställande beslutsfattare, det vill säga koncernchefen, följer upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens olika varor och tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till koncernchefen. Då koncernchefen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån de varor koncernen tillverkar och säljer och de tjänster som tillhandahålls, utgör dessa koncernens rörelsesegment.

Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelad i ett antal affärsområden baserat på produkter och tjänster. Även marknadsorganisationen avspeglar denna struktur.

Segmentinformation lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, skattekostnader och vissa administrationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är skattefordringar och skatteskulder, finansiella placeringar och finansiella skulder.