K21 Särskilda upplysningar om eget kapital

Specifikation av eget kapital-posten reserver

2021

2022

Omräkningsreserv

 

 

Ingående omräkningsreserv

2 356

6 190

Årets omräkningsdifferenser

3 834

7 616

Utgående omräkningsreserv

6 190

13 806

 

 

 

Säkringsreserv

 

 

Ingående säkringsreserv

–82

–45

Kassaflödessäkringar redovisade i övrigt totalresultat

37

–64

Utgående säkringsreserv

–45

–108

 

 

 

Totala reserver

 

 

Ingående reserver

2 274

6 145

Omräkningsreserv

3 834

7 616

Säkringsreserv

37

–64

Utgående reserver

6 145

13 698

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,75). Förslaget motsvarar 42 procent (42) av justerad vinst per aktie för koncernen. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 2 maj 2023. Under förutsättning att stämman godtar utdelningsförslaget mottages utdelning den 5 maj 2023, vilken kommer att göras i en utbetalning. Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2023.

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något av dotterföretagen står under externa kapitalkrav.

Redovisningsprinciper

Eget kapital

Eget kapital definieras som totalt aktiekapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Avsättningar till överkursfond redovisas också som tillskjutet kapital.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat. Förändringar i kassaflödessäkringar överförda till årets resultat uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Utdelning

Utdelningar redovisas som en skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag.

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en separat post i koncernens eget kapital.

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Resultat från försäljning till innehav utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Säljoption utställda till ägare med minoritetsintresse

Säljoptioner utställda till ägare med minoritetsintresse är relaterat till avtal som ger minoritetsägaren rätt att sälja innehavet i företaget, antingen till ett bestämt pris eller till verkligt värde vid den framtida tidpunkten när optionen kan lösas in. Beloppet som ska betalas om optionen faller ut är initialt upptagen till nuvärde som en finansiell skuld. Skulden omvärderas och förändringen rapporteras i eget kapital. Om optionen inte löses in vid förfallotidpunkten kommer skulden att omklassificeras till eget kapital.