GRI

K31 Rörelseförvärv

Förvärv av verksamheter som genomfördes under 2021 och 2022 presenteras i nedan tabell. Årliga intäkter och antal medarbetare avser senast kända information vid tidpunkten för transaktionen.

Affärs­område

Kassag­enererande enhet

Företag

Land

Förvärvs­datum

Årliga intäkter

Antal med­arbetare

2021

 

 

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

DSI Underground1)

Tyskland

7 juli 2021

596 MEUR 2020

2 000

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd2)

Kina

31 juli 2021

400 MSEK 12M Q2 20 – Q1 21

500

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

CNC Software Inc.

USA

29 september 2021

60 MUSD 2020

220

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Tricon

Australien

1 oktober 2021

18 MAUD 12M Q319-Q220

24

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

DWFritz Automation Inc.

USA

1 oktober 2021

720 MSEK 2020

560

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Cambrio

USA

15 oktober 2021

628 MSEK 2020

375

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Seco Tools

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.

Polen

2 november 2021

175 MSEK 2020

230

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Kwatani

Sydafrika

9 december 2021

175 MSEK 2020

150

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

ICAM Technologies Corporation

Kanada

23 december 2021

30 MSEK 2020

27

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

GWS Tool Group

USA

23 december 2021

41 MUSD 2020

490

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Dimensional Control Systems

USA

27 december 2021

92 MSEK 2020

70

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Deswik

Australien

1 april 2022

79 MAUD 12M Q4 20 – Q3 21

300

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Akkurate

Finland

17 juni 2022

0,3 MEUR under 2021

12

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Preziss

Spanien

1 juli 2022

10 MEUR under 2021

75

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Peterson Tool
Company

USA

14 juli 2022

9 MUSD under 2021

73

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Balax

USA

1 augusti 2022

10 MUSD under 2021

66

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Sphinx Tools

Schweiz

8 augusti 2022

292 MSEK under 2021

115

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Frezite

Portugal

1 september 2022

450 MSEK under 2021

450

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

SP Mining

Australien

31 oktober 2022

200 MEUR under 2022

630

1)

Den 3 augusti 2021 förvärvade Sandvik Jennmars andel av Rocbolt Technologies JV:s i Kina, Sydafrika och Mongoliet.

2)

Förvärvat 67 procent av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co. Ltd, med en köp/säljoption för den återstående andelen om tre år. Under 2022 har Sandvik förvärvat ytterligare 5 procent av aktierna i bolaget

Förvärv

Samtliga förvärv under 2022 ovan genomfördes via köp av 100 procent av aktierna och rösterna eller genom köp av nettotillgångarna i de förvärvade verksamheterna, med undantag för förvärvet av Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co. Sandvik fick bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärven. Samtliga förvärv har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden.

De belopp som redovisas i de följande tabellerna ger information om redovisade belopp sammantaget per affärsområde. De relativa beloppen för de enskilda förvärven bedöms inte vara betydande, förutom för Deswik, SP Mining, Frezite och Sphinx Tools som redovisas separat. Sandvik analyserar för närvarande de slutliga värdena på vissa nyligen förvärvade rörelser. Inga väsentliga justeringar väntas.

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2022

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats avseende alla förvärv gjorda under 2022. Endast mindre IFRS-justeringar har skett av förvärvade värden.

Verkligt värde redovisat i koncernen 2022

 

SMR

SRP

SMM

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

53

4

57

Materiella anläggningstillgångar

15

129

368

512

Övriga anläggningstillgångar

84

160

99

343

Varulager

4

273

219

496

Fordringar

126

884

315

1 325

Övriga omsättningstillgångar

270

32

301

Likvida medel

192

184

147

523

Räntebärande skulder

–77

–191

–218

–487

Övriga skulder och avsättningar

–450

–1 196

–265

–1 911

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–218

–645

–108

–971

Identifierbara nettotillgångar

–270

–133

592

189

 

 

 

 

 

Goodwill och andra övervärden

6 482

6 965

1 842

15 289

Köpeskilling

–6 212

–6 832

–2 433

–15 477

 

 

 

 

 

Uppskjuten köpeskilling

5

71

76

Likvida medel i förvärvade verksamheter

192

184

147

523

Erlagd likvid, netto

–6 015

–6 648

–2 215

–14 878

Förvärv genomförda av Sandvik Mining and Rock Solutions

I april förvärvade Sandvik Mining and Rock Solutions det Australienbaserade Deswik, den ledande och snabbast växande leverantören av mjukvara för gruvplanering. Deswik kommer att vara en del av Digital Mining Technologies, en nybildad division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Genom att förvärva Deswik får Sandvik tillgång till en marknadsledande leverantör av integrerade mjukvaruplattformar som stödjer digitalisering genom de olika stadierna av gruvplanering, och har mer än 10 000 befintliga licenser. Deswik kommer att komplettera Sandvik Mining and Rock Solutions befintliga erbjudande genom att öka närvaron i upstream-delen av värdekedjan och möjliggöra heltäckande optimeringslösningar, såsom exempelvis att inkorporera elektrifiering i gruvplaneringsstadiet. Deswiks kärnerbjudande inom mjukvara inkluderar datorstödd 3D-design av gruvor, schemaläggning, driftsplanering, datahantering och geologisk kartläggning. Deswik erbjuder också olika konsulttjänster kopplade till gruvplanering, avgränsning, mjukvaruimplementering och utbildningsstöd.

Deswik grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Brisbane. Deswik har cirka 300 anställda och 14 kontor i 10 länder. Bolaget har uppvisat stark och lönsam tillväxt under det senaste årtiondet i den stora och växande mjukvarumarknaden inom gruvindustrin. Goodwill om 4 702 miljoner kronor och andra övervärden på 1 745 miljoner kronor redovisades vid förvärvet. Påverkan på Sandviks vinst per aktie (exkluderat PPA) kommer att vara positiv.

Verkligt värde redovisat 2022, Sandvik Mining and Rock Solutions

 

SMR totalt

Varav Deswik

Immateriella anläggningstillgångar

53

42

Materiella anläggningstillgångar

15

14

Övriga anläggningstillgångar

84

84

Varulager

4

4

Fordringar

126

126

Övriga omsättningstillgångar

Likvida medel

192

191

Räntebärande skulder

–77

–59

Övriga skulder och avsättningar

–450

–445

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–218

–216

Identifierbara nettotillgångar

–270

–260

 

 

 

Goodwill och andra övervärden

6 482

6 447

Köpeskilling

–6 212

–6 187

Uppskjuten köpeskilling

5

 

 

 

Likvida medel i förvärvade verksamheter

192

191

Erlagd likvid, netto

–6 015

–5 996

Förvärv genomförda av Sandvik Rock Processing Solutions

Den 31 oktober förvärvade Sandvik den gruvrelaterade verksamheten i Schenck Process Group (SP Mining). SP Mining är en av de globalt marknadsledande leverantörerna inom lösningar för sortering, matning, siktmedia och tåglastning för gruvindustrin. Bolaget kommer att rapporteras i Stationary Crushing and Sceening, en division inom affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions (SRP). SP Mining är en global leverantör av högkapacitetslösningar inom siktning, som kompletterar Sandviks erbjudande mycket väl, och har en stark eftermarknadsaffär som inkluderar applikationsstöd, renovering av siktar, produktutveckling och tillverkning samt digital supportservice. De har cirka 630 anställda och har sina huvudsakliga anläggningar för produktion samt forskning & utveckling förlagda i Australien, med ytterligare produktionsenheter i Sydafrika, Brasilien och Kina.

Under 2022 bidrog SP Mining med intäkter uppgående till 373 miljoner kronor och med en EBITA-marginal med positiv påverkan på Sandvik Rock Processing Solutions marginal. Stora synergieffekter väntas driva försäljningstillväxt på medel- till höga ensiffriga tal utöver marknadstillväxt. EV/EBITDA-multipeln, baserat på fem år förväntade synergier uppgår till cirka 10x. Goodwill om 4 475 miljoner kronor och andra övervärden om 2 490 miljoner kronor redovisades vid förvärvet. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral.

Verkligt värde redovisat 2022, Sandvik Rock Processing Solutions

 

SRP totalt

Varav SP Mining

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

129

129

Övriga anläggningstillgångar

160

160

Varulager

273

273

Fordringar

884

884

Övriga omsättningstillgångar

270

270

Likvida medel

184

184

Räntebärande skulder

–191

–191

Övriga skulder och avsättningar

–1 196

–1 196

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–645

–645

Identifierbara nettotillgångar

–133

–133

 

 

 

Goodwill och andra övervärden

6 965

6 965

Köpeskilling

–6 832

–6 832

 

 

 

Likvida medel i förvärvade verksamheter

184

184

Erlagd likvid, netto

–6 648

–6 648

Förvärv genomförda av Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Den 1 september förvärvade Sandvik det portugisiska bolaget Frezite. Frezites erbjudande består primärt av specialanpassade polykristallina diamantverktyg (PCD) för metall- och träapplikationer, med exponering mot fordons-, verkstads- och flygsegmenten. Bolaget redovisas i Walter, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMM). Under 2021 hade bolaget intäkter om cirka 450 miljoner kronor, och en rörelsemarginal (EBITA) som är något utspädande för SMM. Påverkan på Sandviks vinst per aktie är begränsad, dock något positiv. Goodwill om 427 miljoner kronor och andra övervärden om 307 miljoner kronor redovisades vid förvärvet.

Den 8 augusti förvärvade Sandvik 100 % av aktierna i Schweizbaserade Sphinx Tools Ltd och dess helägda dotterbolag P. Rieger Werkzeugfabrik AG (“Sphinx Tools”). Sphinx Tools erbjudande består främst av solida precisionsverktyg (mikroverktyg) och kirurgiska skärverktyg. Kunderna finns främst inom fordons-, flyg- och medicinsegmenten. Företaget rapporteras i Sandvik Coromant, en division inom SMM. Sphinx Tools förbättrar Sandvik Coromants produktutbud inom solida runda verktyg och är en etablerad aktör på den närliggande marknaden för kirurgiska skärverktyg. Företaget finns i Europa med tre produktionsanläggningar i Schweiz och har global distribution. Sphinx Tools grundades 1994, har cirka 115 anställda och har sitt huvudkontor i Schweiz. Under 2021 omsatte bolaget cirka 292 miljoner kronor. Påverkan på SMM’s EBITA-marginal är neutral. Påverkan på Sandviks resultat per aktie kommer att vara begränsad, men något positiv. Goodwill om 625 miljoner kronor och andra övervärden om 157 miljoner kronor redovisades vid förvärvet.

Verkligt värde redovisat 2022, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

SMM totalt

Varav Frezite

Varav Sphinx Tools

Immateriella anläggningstillgångar

4

2

Materiella anläggningstillgångar

368

164

113

Övriga anläggningstillgångar

99

57

11

Varulager

219

116

53

Fordringar

315

208

59

Övriga omsättningstillgångar

32

32

Likvida medel

147

101

31

Räntebärande skulder

–218

–82

–87

Övriga skulder och avsättningar

–265

–191

–44

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–108

–68

–39

Identifierbara nettotillgångar

592

338

98

 

 

 

 

Goodwill och andra övervärden

1 842

733

782

Köpeskilling

–2 433

–1 071

–880

 

 

 

 

Uppskjuten köpeskilling

71

Likvida medel i förvärvade verksamheter

147

101

31

Erlagd likvid, netto

–2 215

–970

–848

Bidrag från företag förvärvade under 2022 per affärsområde

 

SMR totalt

Varav Deswik

SRP totalt

Varav SP Mining

SMM totalt

Varav Frezite

Varav Sphinx Tools

Totalt

Bidrag från förvärvsdatum

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

620

620

373

373

454

196

145

1 448

Årets vinst/förlust

74

77

18

18

32

10

16

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvsdatum hade varit 1 januari innevarande år

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

773

772

1 967

1 967

1 143

533

360

3 882

Årets vinst/förlust

87

60

548

548

152

71

62

788

Förändring i totalt verkligt värde i koncernen 2022 från förvärvade verksamheter under 2021

 

SMR

SRP

SMM

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

För­ändring

2021

2022

För­ändring

2021

2022

För­ändring

2021

2022

För­ändring

Immateriella anläggnings­tillgångar

57

57

0

0

32

29

–3

89

86

–4

Materiella anläggnings­tillgångar

740

736

–4

3

3

0

809

1 063

254

1 552

1 802

250

Övriga anläggnings­tillgångar

452

5 028

4 576

13

12

–1

101

324

223

566

5 364

4 798

Varulager

1 042

1 041

–1

32

31

–1

672

608

–64

1 746

1 679

–67

Fordringar

1 445

1 475

30

45

46

1

955

897

–58

2 445

2 419

–26

Övriga omsättnings­tillgångar

52

–52

1

–1

78

73

–5

131

73

–58

Likvida medel

386

387

1

67

67

0

690

694

4

1 143

1 147

4

Räntebärande skulder

–2 542

–7 105

–4 563

–73

–73

0

–2 053

–2 514

–461

–4 668

–9 691

–5 023

Övriga skulder och avsättningar

–1 424

–1 425

–1

–52

–50

2

–1 598

–1 414

184

–3 074

–2 889

185

Uppskjutna skattefordringar/ skulder, netto

–525

–522

3

–5

–5

0

–522

–570

–48

–1 052

–1 096

–45

Identifierbara nettotillgångar

–316

–328

–11

32

32

1

–836

–811

25

–1 121

–1 107

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill och andra övervärden

8 521

8 535

14

105

105

–1

17 509

17 623

114

26 135

26 263

127

Innehav utan bestämmande inflytande

–7

–7

–7

–7

Extern skuld till minoritetsägare

–323

–323

–323

–323

Köpeskilling

–8 198

–8 200

–2

–138

–137

1

–16 625

–16 489

136

–24 961

–24 826

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjuten köpeskilling

49

5

–44

26

18

–8

218

9

–209

293

32

–261

Likvida medel i förvärvade verksamheter

386

387

1

67

67

0

690

694

4

1 143

1 147

4

Erlagd likvid, netto

–7 763

–7 808

–45

–44

–51

–6

–15 718

–15 787

–70

–23 525

–23 646

–121

Verkligt värde från gjorda förvärv under 2021 har förändrats för att slutlig förvärvsanalys har etablerats under 2022.

Redovisningsprinciper

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör. I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgåenden identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (kallas också förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Affärsområdena använder uppskattningar och bedömningar avseende allokering av goodwill och andra övervärden vid företagsförvärv.