K12 Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2021

2022

Resultat per aktie, koncernen totalt

11,53

8,95

11,52

8,94

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

10,41

10,25

10,40

10,24

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

2021

2022

Årets resultat, koncernen totalt

14 461

11 225

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

13 064

12 853

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, i tusental aktier

 

2021

2022

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner

1 425

939

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

1 255 811

1 255 325

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2019 och 2021. För 2020 års program tilldelades inga prestationsaktier, eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte uppfyllts. För ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen se not K4.

Redovisningsprinciper

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Resultat per aktie beräknas för både koncernen totalt och för kvarvarande verksamhet.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder hänför sig till program för aktierelaterade ersättningar utgivna till anställda. Alla LTI-program inom Sandvik är prestationsbaserade och anses potentiellt ge utspädningseffekt. Utspädning uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen och ökar ju större skillnaden är.