GRI

K4 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Personaluppgifterna är baserade på hela koncernen.

Genomsnittligt antal medarbetare

 

2021

2022

 

Antal

Kvinnor, %

Antal

Kvinnor, %

Sverige

8 187

25

7 069

26

Övriga Europa

13 061

21

13 384

21

Europa totalt

21 248

22

20 452

23

 

 

 

 

 

Nordamerika

5 419

19

6 391

22

Sydamerika

1 936

17

2 335

17

Afrika, Mellanöstern

2 448

17

2 895

17

Asien

8 360

14

8 432

15

Australien

1 226

18

1 813

19

Totalt

40 636

20

42 318

20

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2021

2022

Löner och ersättningar

–21 194

–25 467

Sociala kostnader

–3 643

–3 782

Pensionskostnader

–1 767

–1 996

Totalt

–26 604

–31 245

Av koncernens pensionskostnader avsåg 50 miljoner kronor (46) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 254 miljoner kronor (186).

Löner och ersättningar per marknadsområde

 

2021

2022

Sverige

–5 718

–4 892

Övriga Europa

–7 578

–8 569

Europa totalt

–13 296

–13 461

 

 

 

Nordamerika

–3 215

–5 684

Sydamerika

–525

–780

Afrika, Mellanöstern

–883

–1 250

Asien

–2 178

–2 636

Australien

–1 098

–1 656

Totalt

–21 194

–25 467

 

 

 

Varav till styrelser och verkställande direktörer

 

 

Löner och ersättningar

–745

–1 306

varav rörlig lön

–112

–222

Könsfördelningen i ledningsgruppen

Andel kvinnor, %

2021

2022

Styrelser och verkställande direktörer

18

15

Övriga ledande befattningshavare

28

23

Ersättning till styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och externa ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Verkställande direktör och arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Enligt beslut av årsstämman 2022 uppgår arvodet till de stämmovalda externa styrelseledamöterna till sammanlagt 7 190 000 kronor på årsbasis.

Industrivärden, som är en långsiktig kapitalförvaltare och Sandviks största aktieägare, ställde 2019 ut en miljon köpoptioner i Sandvik till styrelsens ordförande. Optionerna som löper i fem år har ett lösenpris på 177 kronor. Optionerna köptes av styrelseordföranden till marknadspris.

 

2021

2022

SEK

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersättnings­utskott

Utskottet för för­värv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersättnings­utskott

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelseordförande (Johan Molin)

–2 625 000

–175 000

–150 000

–200 000

–3 150 000

–2 750 000

–185 000

–155 000

–210 000

–3 300 000

Jennifer Allerton

–710 000

–710 000

–740 000

–740 000

Claes Boustedt

–710 000

–310 000

–150 000

–1 170 000

–740 000

–325 000

–155 000

–1 220 000

Marika Fredriksson

–710 000

–710 000

–740 000

–740 000

Helena Stjernholm

–710 000

–175 000

–118 000

–150 000

–1 153 000

–740 000

–185 000

–122 000

–155 000

–1 202 000

Kai Wärn

–710 000

–118 000

–828 000

–740 000

–122 000

–862 000

Andreas Nordbrandt

–710 000

–710 000

–740 000

–740 000

Totalt

–6 885 000

–660 000

–386 000

–500 000

–8 431 000

–7 190 000

–695 000

–399 000

–520 000

–8 804 000

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning

För information om de aktuella riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2022, se Koncernöversikt.

Verkställande direktör och koncernchef

Verkställande direktören och koncernchefen Stefan Widing hade en årlig fast lön på 14 753 160 kronor samt förmånsvärde av tjänstebil. Till detta kommer årlig rörlig kontant lön som kan uppgå till maximalt 75 procent av den fasta lönen. Den årliga rörliga lönen för 2022 uppgick till 2 212 974 kronor, motsvarande 20 procent av det maximala beloppet.

Stefan Widing har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Varje år avsätts en pensionspremie på 37,5 procent av hans fasta årslön.

Vid eventuell uppsägning från företagets sida har Stefan Widing en uppsägningstid om 12 månader och 12 månaders avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av ledamöterna i koncernledningen omfattas av en svensk pensionsplan (ITP1 eller ITP2), med undantag för en ledamot som omfattas av en schweizisk pensionsplan och en medlem av ett pensionslönetillägg enligt gällande lagstiftning i England. Den lägsta pensionsåldern är 62 år.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP 1-planen (avgiftsbestämd plan) utgår en komplettering om 5 procent för lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP 2-planen (förmånsbestämd plan) gör företaget avsättningar till en avgiftsbestämd tilläggsplan med 25–33 procent (beroende på ålder och anställningsstart i koncernledningen) av de delar av den fasta lönen som överstiger 20 prisbasbelopp. Inom den schweiziska pensionsplanen betalas 21 procent av den fasta lönen, av dessa betalas 75 procent av företaget och 25 procent av den anställde.

Pensionslönetillägget i England uppgår till 12 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag utgår vid eventuell uppsägning från företagets sida. Vederlaget motsvarar fast lön i 6–12 månader utöver uppsägningstiden, vilken är 6–12 månader. Eventuella andra inkomster av tjänst kan dras av från avgångsvederlaget.

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2021 kostnadsförda under 2021, i kronor

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön3)

Övriga förmåner4)

Långsiktig rörlig lön5)

Pensions­kostnader6)

Verkställande direktör och koncernchef

–14 070 6541)

–8 272 800

–105 049

–3 299 993

–4 899 287

Övriga ledande befattningshavare7)

–45 212 6782)

–17 727 846

–1 061 371

–7 567 857

–13 231 265

Totalt

–59 283 332

–26 000 646

–1 166 420

–10 867 850

–18 130 552

1)

Stefan Widings fasta lön under 2021 uppgick till 13 794 894 kronor. Övriga belopp avser semesterersättning m.m.

2)

Fasta löner hänförliga till 2021 och avgångsvederlag kostnadsförda 2021, beräknade att utbetalas 2022.

3)

Belopp hänförligt till 2021 och som enligt plan betalas ut 2022.

4)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

5)

Beloppet avser förändringar i avsättningar för 2021 års LTI-program för verkställande direktör och koncernchef, och 2019 och 2021 års LTI-program för medlemmarna i ledningsgruppen vid årsslutet.

6)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget.

7)

Avser följande personer under 2021: Johan Kerstell, Jessica Alm, Åsa Thunman, Göran Björkman, Henrik Ager, Anders Svensson, Nadine Crauwels, Christophe Sut (okt–dec), Cecilia Felton (ställföreträdande nov–dec), Tomas Eliasson (jan–okt).

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2022, kostnadsförda under året, i kronor

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön3)

Övriga förmåner4)

Långsiktig rörlig lön5)

Pensions­kostnader6)

Verkställande direktör och koncernchef

-150482231)

–2 212 974

–104 595

–7 089 976

–5 344 644

Övriga ledande befattningshavare7)

-507936022)

–2 158 167

–1 164 623

–11 263 444

–13 085 810

Totalt

–65 841 825

–4 371 141

–1 269 218

–18 353 420

–18 430 454

1)

Stefan Widings fasta lön under 2022 uppgick till 14 453 160 kronor. Övriga belopp avser semesterersättning m.m.

2)

Fasta löner hänförliga till 2022 och avgångsvederlag kostnadsförda 2022, beräknade att utbetalas 2023.

3)

Belopp hänförligt till 2022 och som enligt plan betalas ut 2023. Belopp hänförliga till Göran Björkman har kostnadsförts och utbetalats av Alleima.

4)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

5)

Beloppet avser förändringar i avsättningar för 2021 och 2022 års LTI-program.

6)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget till verkställande direktör och koncernchef samt för övriga ledande befattningshavare. Belopp hänförliga till Göran Björkman har kostnadsförts och utbetalats av Alleima.

7)

Avser följande personer under 2022: Johan Kerstell, Jessica Alm, Åsa Thunman, Nadine Crauwels, Christophe Sut, Cecilia Felton (feb–dec) , Richard Harris (okt–dec), Mats Eriksson (okt–dec), Göran Björkman (jan–sept), Henrik Ager (jan–jun), Anders Svensson (jan–sept), Tomas Eliasson (jan).

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Aktiebaserat incitamentsprogram 2019–2022

Årsstämmorna 2019–2022 beslutade på styrelsens förslag att för respektive år införa ett prestationsaktieprogram för högst 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelat på fyra kategorier. För att delta krävs det, i varje enskilt program, en egen investering och programmen omfattar vid utdelningen totalt som mest 4 184 725 aktier.

Samtliga deltagare i programmet har investerat i Sandvik-aktier (”investeringsaktier”), upp till motsvarande 10 procent av den fasta årslönen före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Prestationsaktier

I de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2019–2022 kan Sandvik-aktierna (”prestationsaktier”) tilldelas, förutsatt att vissa prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal prestationsaktier som kan tilldelas för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Det slutliga antalet prestationsaktier som tilldelas deltagaren för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av utvecklingen av det LTI justerade resultatet per aktie för Sandvik-koncernen under det räkenskapsår som investeringsaktierna förvärvades, jämfört med justerat resultat per aktie för föregående års räkenskapsår.

I januari fastställer styrelsen vilka nivåer för justerat resultat per aktie för innevarande intjänandeår som måste uppnås för tilldelningen av ett visst antal prestationsaktier.

Prestationsresultat 2019–2022

LTI 2019: Prestationsaktier kommer delvis att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes till viss del. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgick till 11,20 kronor.

LTI 2020: Inga prestationsaktier kommer tilldelas under LTI 2020 då prestationsmålen som fastställts av styrelsen inte uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2020 uppgick till 8,74 kronor.

LTI 2021: Prestationsaktier kommer tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2021 uppgick till 11,07 kronor.

LTI 2022: Prestationsaktier kommer att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2022 uppgick till 12,89 kronor.

För verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen per den 31 december 2022 motsvarar antalet tilldelade prestationsaktier i 2019–2022 års LTI-program antalet utestående prestationsaktier vid årets slut.

Tilldelningen av prestationsaktier för pågående program förutsätter en fortlöpande anställning samt att samtliga investeringsaktier behålls under tre års tid räknat från förvärvet av investeringsaktierna.

Kostnader för programmen

Under året har följande IFRS2-avsättningar gjorts:

För 2020 års LTI gjordes inga avsättningar enligt IFRS2 under 2022 eftersom de prestationsmål som styrelsen ställt upp inte uppfyllts.

För 2021 års LTI sattes 52,4 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 7,8 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

För 2022 års LTI sattes 72,7 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 10,5 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

Berednings- och beslutsprocess

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersättningsutskott. Utskottet har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Frågor som har avhandlats är fördelningen mellan fast och rörlig lön, omfattningen av eventuella löneökningar och det långsiktiga rörliga incitamentsprogrammet.

Styrelsen diskuterade ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets förslag. Baserat på ersättningsutskottets förslag beslutade styrelsen om koncernchefens ersättning för 2022. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av koncernchefen efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets arbete har utförts med stöd av expertis i fråga om ersättningsnivåer och strukturer. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning se bolagsstyrningsrapporten.

Antaganden för fastställande av värdet, 2019–2022 års LTI-program

Antaganden

LTI 2019 (per utfärd­andedatum)

LTI 2020 (per utfärd­andedatum)

LTI 2021 (per utfärd­andedatum)

LTI 2022 (per utfärd­andedatum)

Aktiekurs, kronor

153,00

142,25

219,40

201,60

Aktuellt värde för prognostiserade framtida utdelningar, kronor1)

14,81

15,75

16,70

17,32

Riskfri ränta, %

–0,49

–0,31

–0,22

0,40

1)

Baserat på analytikers sammantagna förväntningar avseende treårsperiod.

Antal prestationsaktier, koncern (inklusive moderbolaget), 2019–2022 års LTI-program

 

2019

2020

2021

2022

Utestående vid årets början

339 380

1 058 307

Tilldelade under perioden

1 233 246

Utfallna under året

–329 160

–57 122

Förverkade under året

–12 178

–173 319

–49 126

Överförda under året

1 958

3 376

Utestående vid årets slut

0

831 242

1 184 120

Teoretiskt värde vid tilldelning, kronor

138,19

126,40

202,70

184,28

Antal prestationsaktier, moderbolaget, 2019–2022 års LTI-program

 

2019

2020

2021

2022

Utestående vid årets början

37 350

172 890

Tilldelade under perioden

214 014

Utfallna under året

–39 352

Förverkade under året

–1 961

–26 181

Överförda under året

3 964

Utestående vid årets slut

146 709

214 014

Teoretiskt värde vid tilldelning, kronor

138,19

126,40

202,70

184,28

Redovisningsprinciper

Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med aktiesparprogrammen.

Kostnaderna för prestationsaktier för personal kostnadsförs som en personalkostnad (exklusive sociala avgifter) över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Det redovisade beloppet justeras löpande under varje programs intjänandeperiod. Sociala avgifter kostnadsförs under varje programs intjänandeperiod baserat på värdeförändringen för medarbetarnas prestationsaktier.

Aktieprogrammen ger prestationsrätter till aktier under samma förutsättningar och om vissa mål för rörelsens lönsamhet uppnås.

Det belopp som redovisas som en kostnad justeras för att återspegla det verkliga antalet intjänanderätter.

För att fullgöra Sandviks åtaganden i enlighet med aktiesparprogrammet, har företaget ingått ett aktieswap-avtal med en finansiell institution. Enligt avtalet åtar sig den finansiella institutionen att till deltagare i programmet leverera Sandvik-aktier när leveranstidpunkten infaller enligt villkoren för programmet.

Det verkliga värdet på Sandvik-aktien vid ingåendet av swapavtalet redovisas som en finansiell skuld och som en minskning av eget kapital i enlighet med IAS 32. Sociala avgifter för aktierelaterade ersättningar åt medarbetare regleras under de redovisningsperioder då tjänsterna tillhandahålls. Avgifterna baseras på verkligt värde för optionerna på balansdagen. Verkligt värde beräknas på samma sätt som när optionerna tilldelades.