GRI

K25 Övriga skulder

 

2021

2022

Övriga långfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

329

1 024

Övrigt

642

510

Totalt

971

1 534

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

280

222

Växelskulder

104

121

Kontraktsskulder

3 425

4 615

Övrigt

2 497

3 102

Totalt

6 306

8 060

I övriga långfristiga skulder ingår uppskjuten köpeskilling på förvärvade verksamheter och skulder till innehav utan bestämmande inflytande, se not K31.

Redovisningsprinciper

Övriga skulder

Övriga skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat

Derivat klassificeras och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen förutom dem som identifieras som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring.

Kontraktsskuld

En kontraktsskuld redovisas då betalnings erhålls innan prestationsåtagande blivit uppfyllt.