K23 Övriga räntebärande skulder

 

2021

2022

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer

15 129

30 231

Leasingskulder

2 975

4 043

Långfristiga lån från finansinstitut

5 498

8 054

Övrigt

44

36

Totalt

23 646

42 364

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer

1 534

1 280

Leasingskulder

942

1 059

Kortfristiga lån från finansinstitut

8 151

7 301

Övrigt

77

53

Totalt

10 704

9 693

Redovisningsprinciper

Finansiella skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar se not K28.