K20 Övriga fordringar

 

2021

2022

Kontraktstillgångar

282

503

Derivat som innehas för säkring

618

516

Övriga icke-räntebärande fordringar

3 248

4 019

Övriga räntebärande fordringar

2 226

2 592

Övriga förskott till leverantörer

374

388

Totalt

6 748

8 018

Redovisningsprinciper

En kontraktstillgång bokförs när rätt att erhålla betalning för produkter eller tjänster är villkorat av något annat än endast tid förlöper.