K15 Nyttjanderättstillgångar

Leasing där Sandvik är leasetagare

Nyttjanderättstillgångar

Nyttjanderättstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

3 190

345

990

4 523

Nyanskaffningar

895

106

327

1 329

Omvärderingar

44

6

9

60

Förvärv av rörelse

469

46

8

522

Avyttringar och utrangeringar

–207

–105

–202

–513

Omklassificeringar

2

0

2

2

Årets omräkningsdifferenser

149

9

36

195

Utgående balans 31 december 2021

4 542

407

1 172

6 121

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2021

983

159

489

1 632

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

613

126

334

1 073

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

0

–3

0

–3

Avyttringar och utrangeringar

–178

–102

–193

–473

Omklassificeringar

–8

1

–19

–26

Årets omräkningsdifferenser

53

5

20

78

Utgående balans 31 december 2021

1 463

187

631

2 281

 

 

 

 

 

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2021

3 079

221

540

3 840

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

4 542

407

1 172

6 121

Avvecklad verksamhet

–213

–43

–114

–369

Nyanskaffningar

903

108

324

1 335

Omvärderingar

311

16

–2

325

Förvärv av rörelse

476

–2

49

523

Avyttringar och utrangeringar

–383

–59

–246

–689

Omklassificeringar

0

0

–17

–14

Årets omräkningsdifferenser

391

27

89

508

Utgående balans 31 december 2022

6 028

454

1 254

7 740

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

1 463

187

631

2 281

Avvecklad verksamhet

–76

–28

–60

–165

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

801

104

310

1 215

Nedskrivningar

21

2

1

23

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–1

0

0

–1

Avyttringar och utrangeringar

–361

–54

–239

–654

Omklassificeringar

–31

0

–37

–67

Årets omräkningsdifferenser

107

11

47

165

Utgående balans 31 december 2022

1 922

223

653

2 798

 

 

 

 

 

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

4 106

231

602

4 941

Årets avskrivning ingår i följande rader i resultaträkningen

 

20211)

2022

Kostnad för sålda varor

–294

–375

Försäljningskostnader

–269

–381

Administrationskostnader

–346

–370

Forskning och utveckling

–87

–88

Totalt

–996

–1 215

1)

Resultaträkningen 2021 har omklassificerats då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022. Därmed finns avvikelser mellan balans- och resultatposter 2021.

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

20211)

2022

Kostnad för sålda varor

3

–1

Försäljningskostnader

–1

1

Övriga rörelsekostnader

0

–22

Totalt

2

–22

1)

Resultaträkningen 2021 har omklassificerats då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022. Därmed finns avvikelser mellan balans- och resultatposter 2021.

Kostnadsförda belopp

 

20211)

2022

Årets avskrivningar

–996

–1 215

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar

2

–22

Räntekostnader hänförliga till leasingskulder

–108

–165

Kostnader för lågt värde tillgångar

–50

–52

Kostnader för kortfristiga leasar

–25

–49

Rörliga leasingkostnader som inte är inkluderade i leasingskulderna

–5

–21

Vinster/förluster relaterade till sale and leaseback transaktioner

–1

0

Totalt kostnadsfört belopp

–1 183

–1 524

Den totala utbetalningen för leasing under året

–1 137

–1 500

1)

Resultaträkningen 2021 har omklassificerats då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022. Därmed finns avvikelser mellan balans- och resultatposter 2021.

Kontrakt som inte påbörjats

Kontrakt som har ingåtts men som ännu ej påbörjats uppgår till 989 miljoner kronor (186). För leasingskuldens förfallostruktur, se not K28.

Sandvik som leasegivare

Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 5 573 miljoner kronor (4 237). Finansiella intäkter uppgår till 233 miljoner kronor (190). Genomsnittlig marginal uppgick till 27 (28) procent. Icke-garanterade restvärden som tillfaller leasegivare är av mindre värde.

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planenligt restvärde om 1 327 miljoner kronor (1 133). Årets avskrivningar uppgår till 510 miljoner kronor (562). Förlust på avyttrade tillgångar uppgår till –6 miljoner kronor (9). Rörliga avgifter uppgick till –71 miljoner kronor (–6).

Framtida leaseavgifter för operationella leasingkontrakt uppgick till 783 miljoner kronor (648) per 31 december 2022.

Löptidsanalys för fordringar av leasingavgifter

Finansiell leasing

Operationell leasing

2023

2 741

482

2024

1 530

201

2025

828

98

2026

331

2

2027

115

0

2028 eller senare

28

0

Totalt odiskonterade leasingavgifter

5 573

783

Redovisningsprinciper

Sandvik som leasetagare

Leasingkontrakt redovisas som nyttjanderättstillgångar samt räntebärande skulder i balansräkningen.

Leasingskulder presenteras inom övriga räntebärande skulder och värderas till nuvärdet av framtida leasingavgifter. Leasingskuldens värde omfattar fasta och variabla leasingavgifter, belopp som betalas i enlighet med restvärdesgaranti, optioner på inlösen och uppsägning samt straffavgifter Leasingavgifterna diskonteras med användning av en räntesats som reflekterar vad Sandvik hade erbjudits om anskaffningen fullt ut finansierats med lån från ett finansiellt institut. Betalningar fördelas på amortering av leasingskulden och erlagd ränta.

Nyttjanerättstillgången presenteras under anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Anskaffningskostnaden för en nyttjanderättstillgång omfattar det initiala värdet av leasingskulden, leasingavgifter som betalas före eller vid ikraftträdandet samt initiala direkta kostnader samt återställningskostnader. Tillgången skrivs av linjärt .

Vid ingången av ett nytt leasingavtal bedöms sannolikheten att Sandvik kommer välja att förlänga avtalet, köpa de underliggande tillgångarna, eller utnyttja förtidsuppsägning. I de fall avtalen är öppna, utan definierat slutdatum, kan lokala lagar och regler ge besittningsskydd för leasetagaren. Det medför att Sandvik som leasetagare fastställer vilken kontraktslängd som anses rimlig istället för att ta hänsyn till uppsägningsklausulen i avtalen. Leasetagaren fastställer kontraktsperioden genom att bedöma faktorer så som fastighetens betydelse för affärsverksamheten samt egna planerade eller genomförda investeringar i den hyrda fastigheten.

Sandvik separerar icke-leasingkomponenter och leasingkomponenter i avtal hänförliga till byggnader. Utgifter hänförliga till icke-leasingkomponenter kostnadsförs. För övriga tillgångsslag ingår icke-leasingkomponenter i beräkningsunderlaget för nyttjanderätt och leasingskuld. Sandvik tillämpar två lättnadsregler i samband med leasingredovisning. Korttidsavtal med löptid kortare än ett år och utan köpoption och lågvärdesavtal kostnadsförs.

Sandvik som leasegivare

Leasingavtal definieras som operationell- eller finansiell leasing. Det är substansen i avtalet snarare än avtalets form som avgör hur kontraktet skall klassificeras. Avtal som identifierats inom ramen för IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som inkluderar återköpsklausuler kan under vissa omständigheter istället omfattas av IFRS 16 Leasing.

Finansiell leasing innebär att risker och möjligheter hänförliga till den underliggande tillgången överförs till leasetagaren. Vid operationell leasing överförs inte alla dessa risker och möjligheter avseende den underliggande tillgången till leasetagaren.

Vid finansiella leasingkontrakt redovisas en lång-och kortfristig kundfinansieringsfordran till ett värde av nettoinvesteringen. Förväntade kreditförluster beaktas i värderingen av kundfinansieringsfordringar vid första redovisningstillfället och reserven omvärderas under kontraktsperioden. Intäkter redovisas enligt principerna för intäktsföring.

Vid operationella leasingavtal klassificeras tillgången som en hyresmaskin och tillgången omfattas av koncernens avskrivningsprinciper. I anskaffningsvärdet ingår kostnaden för anskaffningen och eventuella initiala direkta utgifter för kontraktet. Leasingintäkten redovisas linjärt över kontraktsperioden.

Sandvik Financial Services erbjuder finansiering av utrustning, huvudsakligen till kunder inom gruv- och anläggningssegmentet.

Sandvik Financial Services är ansvariga för att identifiera och utvärdera riskerna i samband med finansiering till slutkund. Sandvik Financial Services är även skyldiga att löpande hantera och monitorera riskerna i portföljen. Riskhanteringen genomförs i enlighet med Sandvik policy. För mer information se K28.