K19 Kundfordringar

 

2021

2022

Åldersanalys, kundfordringar

Brutto

Förlustreserv

Brutto

Förlustreserv

Ej förfallna

14 996

–115

15 198

–106

1–30 dagar efter förfall

1 433

–32

2 051

–47

31–60 dagar efter förfall

438

–25

658

–37

61–90 dagar efter förfall

217

–19

333

–33

91–180 dagar efter förfall

286

–38

470

–75

181–360 dagar efter förfall

286

–100

379

–187

Fler än 360 dagar efter förfall

416

–403

514

–433

Totalt

18 073

–732

19 604

–919

Kundfordringar uppgick till 18 685 (17 341) och rapporteras netto från förväntade kundförluster och andra nedskrivningar, vilka uppgick till –919 (–732). Kredit risk och förväntade kreditförluster relaterade till finansiell leasing presenteras i not K28, avsnitt Kreditrisk.

Redovisningsprinciper

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde när ersättningen är ovillkorad minus förlustavdrag.