K3 Intäkternas fördelning

Information om intäkter

 

2021

2022

Primära geografiska marknader

SMR

SRP

SMM

Totalt

SMR

SRP

SMM

Totalt

Europa

4 662

2 285

19 532

26 478

5 867

2 130

21 901

29 899

Nordamerika

8 558

1 685

8 003

18 245

12 473

2 353

13 000

27 825

Sydamerika

3 453

651

775

4 878

5 316

1 032

1 069

7 417

Afrika och Mellanöstern

8 488

741

301

9 530

11 553

1 063

411

13 027

Asien

7 760

1 799

7 811

17 369

9 556

2 224

9 163

20 944

Australien och Nya Zeeland

8 489

449

260

9 199

12 078

785

357

13 220

Totalt

41 409

7 610

36 681

85 700

56 843

9 587

45 901

112 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primära varukategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av varor

38 228

7 349

35 255

80 832

52 656

9 309

42 162

104 126

Utförande av tjänster

2 314

253

1 415

3 982

3 314

275

3 717

7 306

Leasingintäkter

854

8

5

866

849

3

9

861

Övriga icke-varurelaterade intäkter

13

0

6

20

24

1

14

39

Totalt

41 409

7 610

36 681

85 700

56 843

9 587

45 901

112 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäktsföras efter 2023 fram till och med 2024

986

8

10

1 004

2 277

10

38

2 324

Redovisningsprinciper

Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag

Intäktsföring sker när kontrollen av en vara eller service överförs till kunden till ett belopp som återspeglar den förväntande ersättningen för de varor eller tjänster som tillhandahålls. Leverans av varor och tjänster består av skärverktyg för metall , gruvutrustning, rostfritt stål, ugnar, installation, support och underhåll.

Allokering av transaktionspriset

Transaktionspriset allokeras till respektive identifierat prestationsåtagande baserat på fristående försäljningspris. Detta innebär att de allokeras baserat på dess fristående försäljningspris i förhållande till summan av samtliga prestationsåtaganden. Om fristående försäljningspris inte finns, uppskattas det generellt genom anpassad marknadsbedömning eller förväntad kostnad med rimlig marginal. Rörlig ersättning allokeras generellt proportionerligt till samtliga prestationsåtaganden såvida det inte finns bevis för att hela den rörliga ersättningen är relaterad till ett specifikt prestationsåtagande.

Rörlig ersättning

Kontrakt med kunder kan inkludera rörlig ersättning såsom rörligt försäljningspris, rabatter eller returrätt. När en sådan komponent förekommer görs en bedömning för att avgöra om den identifierade delen av intäkterna och eventuella relaterade kostnader ska tas i en senare period. Vid bedömning av rörligt försäljningspris används den förväntade värdemetoden och intäkter redovisas när det är mycket sannolikt att återföring inte kommer att ske.

Signifikant finansieringskomponent

Då förskott erhålls från kunden justerar Sandvik ersättningsbeloppet för effekten för tidsvärdet av pengar. Sandvik använder lättnadsregeln att inte beräkna eller redovisa finansieringskomponenter om perioden mellan överföring av varor och tjänster till kund och betalning är 12 månader eller kortare.

Kostnader för att erhålla kundkontrakt

Kostnader för att erhålla ett kundkontrakt aktiveras inte om kontraktet har en löptid kortare än 12 månader.

Varuförsäljning

Intäkter från varuförsäljning (ex. skärverktyg för metall, gruvutrustning, avancerade rostfria stål och legeringar, produkter för industriell uppvärmning) redovisas då kontrollen för varan överförs till kunden. En bedömning av när kontrollen överförts baseras på kriterier såsom kundens fysiska besittning av varan, kundens godkännande av varan eller tjänsten, säljarens rätt att erhålla betalning samt att väsentliga risker och förmåner har övergått till kunden eller att den legala äganderätten har övergått till kunden. Vid försäljning av varor övergår kontrollen till kunden vanligtvis när väsentliga risker och förmåner har överförts, vilket oftast sker enligt leveransvillkor. För förändringar i kontraktstillgångar och -skulder, se not K20 och K25.

Vid försäljning av kundanpassade varor föreligger rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato, försäljningen intäktsförs över tid. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Om ett kontrakt innehåller återköpsklausul (buy-back) där kunden avgör om den ska nyttjas och kontrollen för varan har inte överförts, redovisas transaktionen som operationell leasing i enlighet med IFRS 16. Om kunden inte bedöms ha betydande ekonomiska incitament att nyttja klausulen, redovisas kontraktet genom att tillämpa principerna för rörlig ersättning.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar från att kontrollen för varan övergått. I vissa kontrakt föreligger kortfristiga förskott innan varorna levereras. Kontrakt kan innefatta returrätt, förseningsavgifter, volymrabatter och inbyten, vilket ger upphov till överväganden avseende rörlig ersättning.

Tillhandahållande av tjänster

Intäkter hänförliga till tillhandahållande av tjänster (t.ex. installation, support och underhåll) redovisas över tid då kunden erhåller och förbrukar fördelarna i samband med att de erhålls. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Betalning erhålls generellt mellan 30–90 dagar efter slutförande av tjänsten.

Licenser

Om kunden kan använda licensen i nuvarande skick och inga ytterligare förbättringar är förväntade eller nödvändiga redovisas intäkten vid försäljningstillfället. Om kunden har rätt att få tillgång till licensen samt framtida uppdateringar som ger förbättrad funktionalitet, intäktsförs licenserna linjärt över kontraktsperioden.