K11 Inkomstskatt

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

2021

2022

Periodens aktuella skatt

–4 068

–5 394

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

482

135

Total aktuell skattekostnad

–3 586

–5 259

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

–145

375

Total redovisad skattekostnad

–3 731

–4 884

För kvarvarande verksamhet redovisade koncernen en skattekostnad för året om 4 884 miljoner kronor (3 731) eller 27,5 procent (22,2) av resultatet efter finansnetto.

Avstämning av verklig skatt

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgad skattesats i respektive land, är 22,8 procent (23,7). Skattesatsen i Sverige är 20,6 procent (20,6).

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittliga skatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

 

2021

2022

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

16 818

 

17 738

 

Vägd genomsnittlig skatt baserad på respektive lands skattesats

–3 989

–23,7

–4 052

–22,8

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–93

–0,6

–335

–1,9

Ej skattepliktiga intäkter

117

0,7

173

1,0

Justeringar avseende tidigare år

482

2,9

135

0,8

Effekter av underskottsavdrag, netto

–157

–1,0

–372

–2,1

Övrigt

–91

–0,5

–433

–2,5

Total redovisad verklig skatt

–3 731

–22,2

–4 884

–27,5

Skatteposter hänförliga till övrigt totalresultat

 

2021

2022

 

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

2 492

–501

1 991

3 405

–786

2 620

Årets omräkningsdifferenser

3 846

3 846

7 616

7 616

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

48

–11

37

–98

34

–64

Övrigt totalresultat

6 385

–512

5 873

10 923

–752

10 172

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och skulden för uppskjuten skatt är hänförlig till följande tillgångar och skulder.

 

2021

2022

 

Uppskjuten skatte­fordran

Uppskjuten skatte­skuld

Netto

Uppskjuten skatte­fordran

Uppskjuten skatte­skuld

Netto

Immateriella anläggningstillgångar

49

–2 263

–2 214

151

–3 693

–3 542

Materiella anläggningstillgångar

251

–1 534

–1 283

283

–1 115

–832

Finansiella anläggningstillgångar

104

–309

–205

83

–502

–419

Lager

1 163

–94

1 069

1 525

–151

1 374

Fordringar

177

–197

–20

79

–116

–37

Räntebärande skulder1)

1 717

–101

1 616

859

–64

795

Icke räntebärande skulder2)

1 312

–31

1 281

1 678

–27

1 651

Övrigt

4

4

5

5

Underskottsavdrag

222

222

373

373

Totalt

4 999

–4 529

470

5 036

–5 668

–632

 

 

 

 

 

 

 

Kvittning inom bolag

–1 541

1 541

–1 663

1 663

Total uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt

3 458

–2 988

470

3 373

–4 005

–632

1)

Främst hänförligt till pensioner.

2)

Främst hänförligt till avsättningar.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag om 4 890 miljoner kronor (3 526). Större delen av förändringen under 2022 är hänförlig till underskottsavdrag i Ryssland. Ingen uppskjuten skattefordran är redovisad för dessa underskottsavdrag.

Förfallodatum avseende underskottsavdragen infaller enligt följande:

År

MSEK

2023

63

2024

31

2025

30

2026

506

2027

30

Förfaller ej

4 230

Totalt

4 890

Hänförliga uppskjutna skattefordringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 1 191 miljoner kronor (968).

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2021

2022

Ingående balans, netto

2 039

470

Redovisat i resultaträkningen

–145

375

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–863

–668

Redovisat i övrigt totalresultat

–512

–752

Årets omräkningsdifferenser

–9

–57

Avvecklad verksamhet

–40

Utgående balans, netto

470

–632

Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har Sandvik följande skulder och fordringar avseende inkomstskatt:

 

2021

2022

Skatteskulder

–2 820

–2 904

Skattefordran

1 158

972

Skatteskuld/skattefordran, netto

–1 662

–1 932

Redovisningsprinciper

Total inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då en underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas tillhörande skatteeffekter i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas under innevarande år, med tillämpning av de skattesatser som fastställts per balansdagen, samt justering av skatt avseende tidigare år.

Aktuella skatteskulder kvittas mot aktuella skattefordringar, och uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna skatteskulder när företaget har en laglig rätt att kvitta dessa poster mot varandra och dessutom avser att göra så.

Uppskjuten skatt redovisas baserat på temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder för redovisningsändamål respektive skattehänseende. Uppskjuten skatt beräknas till nominellt värde, baserat på hur underliggande värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Beräkningen görs med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas.

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Betydande bedömningar görs för att bestämma såväl aktuella som uppskjutna skatteskulder och skattetillgångar, inte minst vad gäller värdet av uppskjutna skattetillgångar.

Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på grund av ändrat framtida affärsklimat, ändrade skatteregler eller utfallet av myndigheters eller skattedomstolars ännu ej slutförda granskning av avgivna deklarationer.

Avsättningar för pågående tvister och övriga osäkerheter uppgår till 811 miljoner kronor (893) och är baserade på ledningens bästa bedömning av resultatet.