K13 Immateriella anläggningstillgångar

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

 

Förvärvade immateriella tillgångar

Totalt

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program­varor

Patent och licenser

Övrigt

Summa

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program­varor

Patent och licenser

Varu­märken

Goodwill

Övrigt

Summa

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2021

4 114

2 987

255

148

7 503

 

492

1 001

756

891

15 217

3 884

22 244

29 747

Nyanskaffningar

187

229

10

4

431

 

115

77

2

0

18

212

642

Förvärv av rörelse

 

32

611

1 255

17 987

5 844

25 730

25 730

Avyttringar och utrangeringar

–199

–88

2

0

–285

 

–36

–10

–304

–56

–405

–691

Omklassificeringar

–8

–6

–7

–21

 

3

–3

37

38

17

Årets omräkningsdifferenser

52

36

12

14

115

 

14

22

77

118

1 378

390

1 999

2 114

31 december 2021

4 155

3 156

273

159

7 744

 

621

1 099

1 434

2 264

34 278

10 117

49 817

57 560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2021

3 189

1 866

143

114

5 310

 

191

644

410

314

304

1 569

3 433

8 743

Avyttringar och utrangeringar

–199

–79

0

0

–277

 

–27

–10

–304

–14

–354

–631

Nedskrivningar

2

53

6

61

 

1

1

62

Omklassificeringar

–4

–10

–14

 

–6

3

1

17

15

1

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

238

343

14

–2

594

 

46

91

60

69

442

709

1 303

Årets omräkningsdifferenser

31

22

4

11

67

 

6

24

25

31

121

207

274

31 december 2021

3 261

2 205

157

119

5 742

 

244

728

488

415

2 135

4 011

9 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

31 december 2021

894

952

116

40

2 002

 

378

372

946

1 849

34 278

7 981

45 806

47 809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2022

4 155

3 156

273

159

7 744

 

621

1 099

1 434

2 264

34 278

10 117

49 817

57 560

Avvecklad verksamhet

–143

–195

0

–64

–402

 

–19

–72

–1

–18

–1 352

–34

–1 496

–1 898

Nyanskaffningar

209

442

9

661

 

187

82

9

7

285

946

Förvärv av rörelse

 

43

135

230

478

10 552

3 755

15 193

15 193

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

–5

–13

 

–45

–2

–10

–59

–72

Nedskrivningar

 

–88

–88

–88

Omklassificeringar

7

–6

6

7

 

37

–30

–22

–15

–8

Årets omräkningsdifferenser

162

93

24

13

291

 

66

65

192

307

4 182

1 371

6 182

6 474

31 december 2022

4 380

3 499

294

114

8 287

 

899

1 301

1 863

3 001

47 572

15 184

69 820

78 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2022

3 261

2 205

157

119

5 742

 

244

728

488

415

2 135

4 011

9 752

Avvecklad verksamhet

–140

–161

–43

–345

 

–13

–58

–1

–3

–3

–78

–423

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

–8

 

–44

–2

0

–11

–59

–67

Nedskrivningar

16

16

 

19

19

35

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

 

–4

–4

–4

Omklassificeringar

2

–3

0

–1

 

0

8

–1

–31

–19

–43

–44

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

220

335

11

1

567

 

59

103

134

114

1 155

1 565

2 132

Årets omräkningsdifferenser

114

63

15

11

203

 

24

45

54

31

236

391

594

31 december 2022

3 450

2 455

180

87

6 173

 

313

782

674

526

3 506

5 801

11 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2022

930

1 044

114

27

2 114

 

585

519

1 189

2 475

47 572

11 677

64 019

66 134

Årets avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

20211)

2022

Kostnad för sålda varor och tjänster

–310

–569

Försäljningskostnader

–404

–1 034

Administrationskostnader

–285

–251

Forsknings- och utvecklingskostnader

–264

–278

Totalt

–1 263

–2 132

1)

Resultaträkningen 2021 har omklassificerats, då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022. Därmed finns avvikelser mellan balans- och resultatposter 2021.

Nedskrivningar/återföringar av nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

20211)

2022

Kostnad för sålda varor och tjänster

0

4

Försäljningskostnader

0

–18

Administrationskostnader

–1

–4

Forsknings- och utvecklingskostnader

–55

–12

Övriga rörelsekostnader

0

–88

Totalt

–56

–118

1)

Resultaträkningen 2021 har omklassificerats, då SMT klassificerades som avvecklad verksamhet 2022. Därmed finns avvikelser mellan balans- och resultatposter 2021.

Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar med en bestämd nyttjanderättsperiod prövas för nedskrivning då indikation uppstår. Immateriella anläggningstillgångar med en obestämd nyttjanderättsperiod prövas för nedskrivning årligen och när händelser eller förändringar i omständigheter indikerar att restvärdet har blivit nedskrivet. Testerna resulterade i nedskrivningar på 118 miljoner kronor (56).

Goodwill

 

Redovisat värde

 

 

 

Goodwill per kassagenererande enhet

2021

2022

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

 

Waltergruppen

3 473

4 571

Seco Tools

667

576

Sandvik Coromant

3 102

4 370

Dormer Pramet

348

370

Affärsområdesnivå

13 631

15 489

Totalt

21 222

25 377

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

 

 

Affärsområdesnivå

9 954

15 785

Totalt

9 954

15 785

 

 

 

Sandvik Rock Processing Solutions

 

 

Affärsområdesnivå

1 712

6 369

Totalt

1 712

6 369

 

 

 

Avvecklade verksamheter

1 352

Övrigt

39

41

Koncernen totalt

34 278

47 572

Nedskrivningsprövning goodwill

I enlighet med vad som anges nedan uppgick redovisat värde för goodwill i koncernens balansräkning till 47 572 miljoner kronor (34 278), huvudsakligen hänförligt till ett antal större rörelseförvärv.

Under 2022 har det inte skett några förändringar i affärsområdena som förändrat CGU:erna. Sandvik Materials Technology avyttrades under året och har inte varit föremål för någon nedskrivningsprövning i Sandvik 2022. Det innebär att goodwill nedskrivningsprövas på affärsområdesnivå för Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions och på divisions-/affärsområdesnivå för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions med de följande kassagenererande enheterna; Sandvik Coromant, Seco Tools, Dormer Pramet, Walter Group och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå. Konsoliderad goodwill allokeras till de kassagenererande enheter som anges ovan. Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida kassaflödena med användning av prognoser som omfattar en fyraårsperiod, vilka i sin tur baseras på de treårsplaner som tas fram årligen av samtliga affärsområden och som har godkänts av koncernledningen.

Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av det rådande och förväntade affärsklimatet, och den inverkan detta förväntas ha på den marknad där affärsområdet är verksamt. En rad ekonomiska indikatorer, som skiljer sig åt för varje marknad, och externa och interna studier av dessa, används vid analysen av det rådande affärsklimatet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga antagandena fastställs. De nedan nämnda antagandena baseras på tidigare erfarenheter, aktuell och framtida situation och överensstämmer med extern information. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet är förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov och diskonteringsränta. Tidigare antaganden har påverkats av covid–19 med lägre marginaler och intäkter, men aktuella marginaler ligger på normala nivåer för de flesta kassagenererande enheterna. De framtida intäkterna under 2023 är högre till följd av gjorda förvärv under 2022, men under 2024 och framåt har intäkterna antagits vara normaliserade.

Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperioden efter fyraårsperioden uppgår till 2 procent för Sandvik Mining and Rock Solutions affärsområdesnivå (2), 2 procent för Sandvik Rock Processing Solutions affärsområdesnivå (3), 3 procent för Sandvik Coromant (2) och Dormer Pramet (2), samt 2 procent för Walter Group (2), Seco Tools (2) och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå (2). Behovet av rörelsekapital efter fyraårsperioden bedöms öka ungefär i samma takt som den förväntade tillväxten i terminalperioden. Diskonteringsräntan består av en viktad genomsnittlig kapitalkostnad för lånat kapital och eget kapital. Sandvik beräknar en diskonteringsränta före skatt för varje kassagenererande enhet, vilken varierade mellan 9,4 procent och 11,7 procent: Sandvik Mining och Rock Solutions 11,4 procent (11,7), Sandvik Rock Processing Solutions 11,7 procent (10,1), Walter Group 10,4 procent (9,7), Seco Tools 9,6 procent (9,6), Sandvik Coromant 9,4 procent (9,7), Dormer Pramet 9,9 procent (9,7) och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 9,8 procent (9,7). De specifika riskerna med kassagenererande enheter har justerats för i de framtida kassaflödesprognoserna.

Goodwill hänförlig till affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions skrevs under det fjärde kvartalet ner med 88 miljoner kronor till följd av en förväntad nedstängning av en mindre verksamhet. Kostnaderna är bokade i övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Prövning av goodwill har genomförts under fjärde kvartalet 2022, vilken inte visade på några tecken på nedskrivningsbehov. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet skulle kunna upprätthållas även om diskonteringsräntan höjdes med 2 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxttakten sänktes med 2 procentenheter. Goodwillvärdet skulle också kunna upprätthållas om rörelsemarginalen sänktes med 2 procentenheter.

Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

Goodwill

Goodwill som uppkommit vid ett rörelseförvärv utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av identifierbara nettotillgångar, övertagna skulder samt redovisade eventualförpliktelser.

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheterna och testas årligen för nedskrivningsbehov under fjärde kvartalet, eller när det finns en indikation om nedskrivningsbehov. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Här ingår aktiverade utvecklingskostnader samt köp av programvaror för koncernens IT-verksamhet.

Till immateriella tillgångar hör även patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. De är uppdelade på förvärvade och internt upparbetade immateriella tillgångar.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer på en värdeminskning uppkommer. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är för:
  • Patent 10–20 år
  • Varumärken 3–20 år samt vissa med obestämbar nyttjandeperiod
  • Kundrelationer 3–12 år
  • Aktiverade utvecklingskostnader 3–10 år
  • Programvaror för IT-verksamheten 3 år
Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av, utan eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen. Tillgångar som skrivs av eller ner bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller ändrade förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsränta som tar i beaktande riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Nedskrivningar av materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Lånekostnader för immateriella anläggningstillgångar

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsett bruk eller försäljning. Koncernen betraktar en tidsperiod som är längre än ett år som en betydande tid.

För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till immateriella tillgångar främst relevanta när det gäller aktiverade utvecklingskostnader för nya datasystem.

Molnbaserade lösningar

Sandvik tillämpar IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) agendabeslut från 2021 för cloud computing arrangemang. Beslutet innebär att endast konfigurerings- och kundanpassning kostnader som Sandvik har kontroll över aktivers.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Nedskrivningsprövning av goodwill

Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom närhelst händelser eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på goodwill som har uppkommit vid ett förvärv kan ha minskat, till exempel på grund av ändrat affärsklimat eller beslut om att avyttra eller lägga ner viss verksamhet. För att bestämma om värdet på goodwill minskat måste den kassagenererande enhet till vilken goodwill hänförts värderas, vilket sker genom en diskontering av enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod förlitar sig bolaget på ett antal faktorer, inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekonomiska prognoser och marknadsdata. Som framgår av beskrivningen skulle ändringar av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet av goodwill.

Nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar

Sandviks immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill och vissa varumärken, upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Sandvik redovisar utöver goodwill och vissa varumärken inga immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Det redovisade värdet av immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas varje år. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas som förväntat framtida diskonterat kassaflöde från tillgången, alternativt den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.