K6 Forskning och utveckling

 

2021

2022

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–3 651

–4 471

Kvalitetssäkring

–169

–192

Totalt

–3 819

–4 663

 

 

 

varav kostnadsfört totalt

–3 631

–4 455

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–3 468

–4 185

Redovisningsprinciper

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnader vartefter de uppkommer. Utgifter för utveckling där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången.

Det redovisade värdet inkluderar direkt hänförbara kostnader, till exempel för material och tjänster, ersättningar till medarbetare, registrering av immateriella rättigheter och avskrivningar av patent och licenser. Övriga kostnader för utveckling, redovisas i årets resultat som kostnad när de uppkommer. Kostnader redovisade i balansräkningen är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

För ytterligare redovisningsprinciper avseende forskning och utveckling, se avsnittet immateriella tillgångar not K13.