K10 Finansnetto

 

2021

2022

Ränteintäkter

345

443

Utdelningar

2

2

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

28

449

Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar

174

3

Andra finansiella intäkter

37

41

Finansiella intäkter

585

936

 

 

 

Räntekostnader

–839

–1 640

 

 

 

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–113

–84

Valutakursförändringar

–1

–1

Andra finansiella kostnader

–90

–66

Finansiella kostnader

–1 043

–1 790

 

 

 

Finansnetto

–457

–854

Ränteintäkter och räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –1 195 miljoner kronor (–494). Ingen ineffektivitet i kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not K28.

Redovisningsprinciper

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, ränteintäkter och räntekostnader på ränteswappar som nettoredovisas som räntekostnad. Kreditförluster på finansiella tillgångar redovisas i årets resultat, liksom valutakursvinster och valutakursförluster hänförliga till säkringsinstrument.