K32 Avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de avyttringar som genomfördes under 2021 och 2022.

Affärsområde

Företag

Avyttrings­datum

Årliga intäkter

Antal med­arbetare

2021

 

 

 

 

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

OJSC SANDVIK-MKTC

30 mars 2021

N/A

14

Sandvik Mining and Rock Solutions

Shandong ZhongRui Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd

30 september 2021

N/A

N/A

Sandvik Mining and Rock Solutions

Exploration

Pågående

450 MSEK 2019

39

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Solutions

DSI Techno LCC

7 juli 2022

120 MSEK 12M Q3 21-Q2 22

38

Sandvik Materials Technology

Distribution of Alleima

30 augusti 2022

13 405 MSEK 2021

5 726

Avyttringar och tillgångar som innehas för försäljning

Sandvik genomförde inga väsentliga avyttringar under 2022. Per den 31 december 2022 redovisar koncernen tillgångar som innehas för försäljning om 121 miljoner kronor och skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning om 97 miljoner kronor, varav merparten är hänförligt till Mining Systems som avyttrades under 2017. Se nedan under stycket Avvecklad verksamhet.

Utdelning till ägare

På årsstämman den 27 april 2022 togs det formella beslutet att dela ut aktierna i Alleima till aktieägarna i Sandvik. I augusti erhöll aktieägarna en Alleima aktie för varje fem Sandvik aktier. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022, öppningspriset den dagen var 44 kr per aktie.

Vid utdelningen av Alleima presenterar Sandvik en kapitalförlust, netto om SEK 4 460 miljoner inom avvecklad verksamhet. Förlusten utgör skillnaden mellan Alleimas verkliga värde och Alleimas bokförda värde vid tidpunkten för utdelningen. Som en del av utdelningen har samtliga historiska omräkningsdifferenser allokerade till Alleima till ett värde av SEK 1 067 miljoner återföras till resultaträkningen för avvecklad verksamhet.

Avvecklad verksamhet

Mining Systems avyttrades till FLSmidth och NEPEAN redan under 2017, men genom ett operativt avtal med FLSmidth behölls ett antal pågående projekt som Sandvik skulle leverera mellan 2017–2019. Majoriteten av projekten slutfördes i slutet av 2019, men Mining Systems har fortfarande en del personal- och garantiåtaganden.

Resultaträkning för avvecklad verksamhet

 

2021

2022

Intäkter

13 410

11 121

Kostnad för sålda varor

–9 917

–7 209

Bruttoresultat

3 492

3 912

 

 

 

Forsknings- och utvecklingskostnader

–2 123

–1 592

Rörelseresultat

1 369

2 321

 

 

 

Finansnetto

263

1 384

Förlust efter finansiella poster

1 633

3 705

 

 

 

Skatt

–236

–874

Resultat från verksamheten

1 397

2 831

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde, exklusive försäljningskostnader

 

 

Resultat från utdelad verksamhet

–5 526

Omförda omräkningsdifferenser

1 067

Periodens resultat, avvecklad verksamhet

1 397

–1 628

Varav Mining Systems

–10

12

Varav Alleima

1 407

–1 640

 

2021

2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 176

–627

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–505

–422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–308

–684

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

363

–1 733

Redovisningsprinciper

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning och avvecklade verksamheter­

Avyttringsgrupper tillgängliga för försäljning

Avyttringsgrupper redovisas som tillgängliga för försäljning när det redovisade värdet i huvudsak kommer att bli återvunnet genom en försäljningstransaktion som mycket sannolikt kommer genomföras, snarare än genom fortsatt drift. För att bedömas som mycket sannolik har åtgärder för att genomföra försäljningen påbörjats och den förväntas genomföras inom ett år.

Avyttringsgruppen redovisas till det lägsta av bokfört värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, vilket kan föranleda en nedskrivning av avyttringsgruppen.

Materiella anläggningstillgångar skrivs inte av under tiden de är klassificerade som tillgängliga för försäljning. Räntekostnader och andra omkostnader hänförliga till en avyttringsgrupp skulder fortsätter att kostnadsföras.

Materiella anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning och tillgångar tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra tillgångar i balansräkningen. Skulder tillhörande en avyttringsgrupp tillgänglig för försäljning redovisas separat från andra skulder i balansräkningen.

Avvecklade verksamheter

För att kategoriseras som avvecklad verksamhet måste en del av Sandviks verksamhet, utöver att ha klassificerats som tillgänglig för försäljning, också avse en väsentlig och avgränsad verksamhet eller vara en del av ett initiativ med syfte att avyttra en väsentlig och avgränsad verksamhet.

Förlorande av bestämmande inflytande över ett helägt dotterbolag med ett kvarvarande betydande intresse

När koncernen avyttrar en betydande del av sitt bestämmande och därmed förlorar kontrollen över ett dotterföretag upphör konsolideringen av verksamheten. Om det kvarvarande intresset i bolaget uppfyller kravet på att redovisas som ett intresseföretag, tas det upp i redovisningen till marknadsvärde vid avyttringstillfället och redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Vinsten eller förlusten av transaktionen är skillnaden mellan marknadsvärdet i enlighet med köpeskillingen likväl som marknadsvärdet på det kvarvarande intresset och det redovisade värdet på det tidigare dotterföretagets nettotillgångar, vilket redovisas över resultaträkningen. Vinsten eller förlusten hänförlig till omvärderingen av det kvarvarande intresset till marknadsvärde redovisas separat.

Värdeöverföring till ägare

Utdelningen av Alleima redovisas och presenteras i enlighet med

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter och IFRIC 17 Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare.

I resultaträkningen inkluderas Alleima fram till utdelningen, jämförelseperioder har omräknats. Alleimas resultat för perioden presenteras separat inom avvecklad verksamhet. I balansräkningen, justeras inte jämförelseperioder. I kassaflödet inkluderas Alleima fram till utdelningen, jämförelseperioder har omräknats. Alleimas kassaflöde för perioden presenteras separat inom avvecklad verksamhet.