K22 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Sandvik tillhandahåller pensionslösningar i egen regi samt deltar på annat sätt i ett antal förmåns- och avgiftsbestämda pensionsplaner samt andra planer avseende långfristiga ersättningar till anställda runt om i världen. Pensionsplanerna är strukturerade i enlighet med lokala regler och lokal praxis. De för koncernen väsentligaste förmånsbestämda pensionsplanerna beskrivs nedan.

Sverige

Den svenska pensionsplanen är fonderad i en stiftelse, pensionen baseras på slutlönen . Planen är delvis stängd för nya inträden i den meningen att endast nya anställda födda före 1979 har möjlighet att inträda i planen. Anställda födda efter 1979 ingår i en avgiftsbestämd plan. Det finns inga fonderingskrav för den förmånsbestämda planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs direkt från Sandvik. De totala tillgångarna i denna stiftelse uppgick till 3 624 miljoner kronor (3 101) vilket var 136 miljoner kronor (271) högre än kapitalvärdet av de motsvarande pensionsåtagandena för hela stiftelsen.

Åtaganden för familjepension tryggas genom försäkring i Alecta, åtagande är förmånsbestämt. Bolaget har dock inte tillgång till information som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan, dessa redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2021 redovisade Alecta ett överskott i planen på preliminärt 172 procent (148). Koncernens andel av Alectas totala sparpremier uppgår till 0,1 procent, koncernens andel av totalt aktiva försäkrade uppgår till 0,6 procent. Premier som ska betalas till Alecta under 2022 uppskattas till 36 miljoner kronor (52).

Koncernens ömsesidiga åtagande med kreditförsäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti i Sverige klassificeras som ansvarsförbindelse och uppgår till 71 miljoner kronor (64). Detta ömsesidiga åtagande kan endast tas i anspråk om PRI Pensionsgaranti konsumerat alla sina tillgångar och uppgår till maximalt 2 procent av koncernens pensionsåtaganden i Sverige.

Storbritannien

Den huvudsakliga pensionsplanen i Storbritannien är fonderad i en stiftelse, den är stängd för nya inträden och pensionen baseras på slutlönen. Fonderingsnivån omvärderas vart tredje år, och om denna indikerar ett behov av att öka fonderingen tillskjuter bolaget pengar till planen över en viss tid. Planen styrs av styrelsemedlemmar som fattar investeringsbeslut efter att ha konsulterat med bolaget. Sandvik och Trustees har som en del av den aktuariella värderingen kommit överens om en plan för att täcka underskott och nyintjäning av pensioner. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Under 2021 stängdes majoriteten av förmånsbestämda planer stängdes för framtida intjäning och ersattes av avgiftsbestämda pensionsplaner.

USA

USA har pensionsplaner, inklusive åtaganden för sjukvårdsförmåner. Pensionen baseras på slutlönen och är stängd för nya inträden. Fonderingsnivån omvärderas årligen med mål att återställa fonderingsnivån över sju års tid. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från planen. De som är berättigade till pensionsplanen är också berättigade till sjukplanen vid pensionering. Sjukvårdsplanen ger ett belopp för varje tjänsteår baserat på den ålder då personen går i pension.

I december 2022 skedde en reglering och en engångssumma utbetalades till 239 deltagare vars förmåndsbestämda förplikatelser uppgick till 497 miljoner kronor. Deltagarna erhöll totalt SEK 488 miljoner kronor i engångsutdelningen vilket medförde en avräkningsvinst om 9 miljoner kronor.

Under 2021 stängdes majoriteten av förmånsbestämda planerför framtida intjäning och ersattes av avgiftsbestämda pensionsplaner.

Finland

I Finland har Sandvik en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad i en stiftelse. Förmånerna som omfattas är ålderspension och invaliditetspension. Utöver de förmåner som företaget garanterar, finns även en komponent i pensionen som är avgiftsbestämd. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Tyskland

I Tyskland har Sandvik förmånsbestämda pensionsplaner. Sandvik har en stiftelse, en så kallad Contractual Trust Agreement, som omfattar nuvarande anställda inom merparten av Sandviks tyska bolag. Pensionsåtaganden för pensionärer och fribrevshavare är fortfarande ofonderade. Pensionen baseras på slutlönen och andra parametrar, det finns inga fonderingskrav och det är ett krav på de anställda i planen att tillskjuta en viss procent av lönen till planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2021

2022

Ingående balans 1 januari

33 038

32 799

Kostnad för nyintjänande

611

361

Kostnader för tjänstgöring under tidigare år

–357

7

Regleringar

–2

–10

Regleringar från förvaltningstillgångar

–501

Räntekostnad

539

655

Inbetalningar från anställda

29

31

Pensionsutbetalningar

–1 137

–1 265

Aktuariella vinster/förluster hänförligt till:

 

 

– Finansiella antaganden

–1 785

–9 470

– Demografiska antaganden

–27

–2

– Erfarenhetsbaserade förändringar

16

504

Utdelning av Alleima

–2 134

Förvärv av rörelse

85

154

Övrigt

98

–2

Valutakursdifferenser

1 689

2 040

Utgående balans 31 december

32 799

23 167

Förvaltningstillgångar

 

2021

2022

Ingående balans 1 januari

24 803

26 891

Ränteintäkt

418

578

Regleringar

–148

–501

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

214

193

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

244

248

Inbetalningar från anställda

29

31

Pensionsutbetalningar

–1 137

–1 265

Avkastning på förvaltningstillgångar, exkl. ränteintäkt

1 555

–5 353

Tillgångsbegränsningen

–915

–698

Utdelning av Alleima

–1 675

Förvärv av rörelse

40

148

Övrigt

61

–30

Valutakursdifferenser

1 728

1 736

Utgående balans 31 december

26 891

21 001

 

 

 

Avkastning på förvaltningstillgångar %

1 058

–4 484

Konsolideringsnivå, fonderade planer %

90

100

Konsolideringsnivå, samtliga planer %

86

94

Förväntad utbetalning kommande året

396

396

Information per land, 31 december 2021

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

8 181

8 327

7 653

4 154

2 727

1 757

32 799

– varav för aktiva

4 123

2 711

1 310

1 083

1 195

10 423

– varav intjänade men ej uttagna

2 459

4 252

938

911

374

84

9 018

– varav för pensionärer

1 599

4 076

4 003

1 932

1 270

479

13 359

Förvaltningstillgångar

3 624

8 311

8 371

4 514

1 666

1 321

27 806

Tillgångsbegränsningen

–905

–9

–915

Totalt överskott/(underskott)

–4 558

–17

–188

360

–1 061

–445

–5 908

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–229

Total nettoskuld

6 137

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsättning för pensioner

6 904

Tillgång fonderade pensionsplaner

768

Fonderingsnivå, %

44

100

109

109

61

75

85

Nettoskuld för sjukvårdspensionsplaner

282

46

328

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

25

18

14

18

12

E/T

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–225

–1

273

–120

–29

–76

–179

Räntekostnad

–66

–9

–5

–1

–10

–12

–103

Aktuariella vinster/(förluster)

1 447

548

–265

622

40

100

2 492

Total kostnad for förmånsbestämda planer före skatt

1 157

539

3

500

1

12

2 211

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–117

–29

7

–121

–214

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–85

–23

–57

–37

–202

Utbetalda regleringar

–138

1

–8

–145

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

22

23

22

E/T

E/T

Inflation, %

1,75

3,25

2,25

1,95

2,00

E/T

2,11

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

2,00

1,80

2,69

1,40

1,10

E/T

1,59

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,00

E/T

3,00

2,95

3,00

E/T

2,88

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Information per land, 31 december 2022

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

4 393

5 207

5 862

3 956

2 076

1 673

23 167

– varav för aktiva

1 935

1 363

1 145

764

1 160

6 367

– varav intjänade men ej uttagna

1 361

2 102

652

777

308

67

5 267

– varav för pensionärer

1 096

3 105

3 847

2 035

1 004

445

11 532

Förvaltningstillgångar

2 531

5 320

6 395

4 624

1 562

1 267

21 699

Tillgångsbegränsningen

–688

–10

–698

Totalt överskott/(underskott)

–1 862

113

–155

668

–514

–416

–2 165

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–218

Total nettoskuld

2 383

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsättning för pensioner

3 458

Tillgång fonderade pensionsplaner

1 074

Fonderingsnivå, %

58

102

109

117

75

76

94

Nettoskuld för sjukvårdspensionsplaner

216

41

257

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

21

17

11

15

7

E/T

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–103

5

–132

–30

–66

–326

Räntekostnad

–70

–23

5

–11

36

–63

Aktuariella vinster/(förluster)

1 835

30

27

345

353

816

3 405

Total kostnad for förmånsbestämda planer före skatt

1 661

30

9

218

313

785

3 016

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

3

–96

–23

–49

–21

–186

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–89

–29

–64

–36

–218

Utbetalda regleringar

–501

1

–500

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

22

23

22

E/T

E/T

Inflation, %

2,00

3,10

2,50

2,00

2,25

E/T

2,40

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

3,95

4,95

5,20

4,24

4,10

E/T

4,58

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,25

E/T

E/T

3,00

3,25

E/T

2,21

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring i antal år.

Risker och kassaflöden

Det finns huvudsakligen tre kategorier av risker kopplat till förmånsbestämda pensionsplaner för bolaget.

Den första kategorin är kopplad till de framtida pensionsutbetalningarna. Ökad livslängd, ökade inflationsantaganden och högre löner kan öka de framtida pensionsutbetalningarna och därmed också skulden avseende pensionsåtagandet.

Den andra kategorin avser tillgångarna som finns i de stiftelser som är fonderade. Låg avkastning kan leda till att tillgångarna i framtiden inte är tillräckliga för att täcka de framtida pensionsutbetalningarna.

Den tredje och sista kategorin avser mätmetoderna och redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. Det avser främst diskonteringsräntan som används vid värderingen av nuvärdet av pensionsåtagandena. Den kan fluktuera vilket medför stora förändringar av den redovisade pensionsskulden. Diskonteringsräntan påverkar också den räntekomponent som finns i pensionsskulden och som redovisas i finansnettot.

För att fastställa diskonteringsräntan används AA-klassificerade företagsobligationer som motsvarar längden av pensionsåtagandet. Finns det ingen djup marknad för företagsobligationer används istället statsobligationer som grund för att fastställa diskonteringsräntan. För Sverige används bostadsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Nedan redovisas en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena som påverkar den redovisade pensionsskulden. Notera att känslighetsanalysen inte är menad att uttrycka en åsikt från bolaget om sannolikheten för att dessa inträffar.

Känslighetsanalys, förändring av avsättning för pensioner

 

SE

UK

US

FIN

DE

Totalt

Livslängd, +1 år

171

163

155

142

51

682

Diskonteringsränta –50 bps

498

372

322

317

74

1 583

Inflation +50 bps

489

126

7

42

664

Aktier –20 %

128

73

129

289

74

693

Förvaltningstillgångar

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31 december 2022 ingår lån till Sandvikföretag med 0 miljoner kronor (0) och värde i fastigheter som hyrs ut till Sandvik med 204 miljoner kronor (204).

Tillgångsslag, %

 

2021

2022

Räntebärande värdepapper

69,1

69,3

Aktier

21,1

19,7

Fastigheter

1,9

2,3

Övrigt

5,4

6,5

Likvida medel

2,5

2,2

Styrning

De förmånsbestämda och avgiftsbestämda planerna styrs genom Sandviks Pension Supervisory Board (PSB). PSB sammanträder två gånger om året och har följande ansvarsområden:

  • Implementera policyer och direktiv
  • Tillförsäkra en effektiv administration av de stora pensionsplanerna och en effektiv förvaltning av avsatta förvaltningstillgångar
  • Godkänna etablering av nya planer, materiella förändringar eller stängning av befintliga planer
  • Godkänna riktlinjer för tillgångsförvaltningen

Det finns ett annat operativt organ, som dessutom är förberedande till PSB, Group Pension Committee (GPC), med representation från länder med större förmånsbestämda planer och berörda koncernfunktioner. Syftet är att följa upp utvecklingen i länderna, föreslå förändringar i pensionsplaner till PSB och godkänna principen för hur de aktuariella antagandena sätts. GPC sammanträder två gånger om året.

Investeringsstrategi

Investeringsbesluten i de stiftelser som hanterar förvaltningstillgångarna syftar till följande mål:

  • Tillförsäkra att förvaltningstillgångarna är tillräckliga för att täcka stiftelsens framtida pensionsåtaganden
  • Uppnå bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk

Varje stiftelse ska ha en skriftlig investeringspolicy godkänd av GPC, översyn ska göras årligen. Stiftelsen beslutar själv om sin investeringsstrategi och tar i beaktande hur pensionsåtagandena ser ut, behovet av likvida medel och hur investeringsmöjligheterna är. Investeringsstrategin ska vara långsiktig och i linje med de riktlinjer som PSB fastställt. En investeringskommitté ska finnas.

Redovisningsprinciper

Avgiftsbestämda planer

En avgiftsbestämd pensionsplan är en förmån efter avslutad anställning där en enhet betalar fastställda belopp till en separat juridisk enhet och där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på storleken på de avgifter som företaget betalar till pensionsplanen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas.

Förmånsbestämda planer

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning under innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer, alternativt statsobligationer i de fall en aktiv marknad för företagsobligationer saknas, med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. Beräkningen görs årligen av behörig aktuarie. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar. Denna redovisning tillämpas beträffande de mest väsentliga förmånsbestämda planerna i koncernen. Ett antal pensionsplaner som varken var för sig eller totalt är väsentliga i förhållande till koncernens totala pensionsåtaganden redovisas dock fortsatt enligt lokala regler.

Vid fastställandet av pensionsförpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet (så kallad erfarenhetsbaserade justeringar) eller genom att antagandena ändras. Dessa aktuariella vinster och förluster redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat.

När ersättningarna i en plan förbättras redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till medarbetarnas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i årets resultat. I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid balansdagen, med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Pensionsantaganden

Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella metoder som används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha en väsentlig inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pensionskostnad. Diskonteringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för beräkningen av såväl årets pensionskostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade pensionsförpliktelserna innevarande år. Diskonteringsräntan används både för att beräkna nuvärdet av pensionsåtagandet och för att uppskatta avkastningen på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket även påverkar kostnaderna för kommande år. Övriga antaganden granskas åtminstone årligen och kan avse demografiska faktorer som pensionsålder, dödstal och personalomsättning.