K16 Andelar i intresseföretag, joint ventures och finansiella tillgångar

 

2021

2022

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början

508

595

Omklassificering

–286

Förvärv av intressebolag och joint ventures

41

23

Kapitaltillskott

14

Årets andel i intresseföretags resultat

–4

6

Mottagna utdelningar

–1

0

Årets omräkningsdifferens

52

63

Redovisat värde vid årets slut

595

415

Specifikation av värden och ägd andel

2021

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel, %

Intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

3C Metrologic

Mexiko

10

3

9

3

6

40,0

Beam IT Spa

Italien

130

10

568

295

273

31,3

Eimco Elecon

Indien

165

13

449

51

397

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

6

2

33,3

MCB Serviços e Mineração Ltda.

Brasilien

Varel Oil and Gas Holding Inc1)

USA

1 384

–71

2 325

1 697

629

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

Rocbolt Resins Pty Ltd.

Australien

85

8

75

39

36

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

11

3

8

47,1

Talleres Sema-Dur, SL

Spanien

VWR Cutting Tools

Rumänien

0

10

0

10

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel, %

Intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

3C Metrologic

Mexiko

9

0

8

2

6

40,0

Beam IT Spa

Italien

103

6

728

403

325

31,3

Eimco Elecon

Indien

105

11

461

41

420

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

5

3

33,3

MCB Serviços e Mineração Ltda.

Brasilien

45

21

44

7

37

30,0

Varel Oil and Gas Holding Inc1)

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

Rocbolt Resins Pty Ltd.

Australien

197

14

102

49

53

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

11

2

9

47,1

Talleres Sema-Dur, SL

Spanien

39

4

39

9

31

50,0

VWR Cutting Tools

Rumänien

–10

22

22

0

50,0

1)

Under 2022 har Sandvik omvärderat sitt inflytande över Varel Oil and Gas Holding
Inc. med slutsatsen att kriterierna för betydande inflytande inte har varit uppfyllda. Därför har innehavet omklassificerats från andelar i intressebolag till en finansiell tillgång. En omvärdering av tillgångens värde med –17 miljoner kronor har kostnadsförts under 2022.

 

2021

2022

Långfristiga fordringar hos intressebolag

6

82

Övriga finansiella tillgångar1)

88

804

Totalt

94

886

1)

Under 2022 har Sandvik omvärderat sitt inflytande över Varel Oil and Gas Holding Inc. med slutsatsen att kriterierna för betydande inflytande inte har varit uppfyllda. Därför har innehavet omklassificerats från andelar i intressebolag till en finansiell tillgång. En omvärdering av tillgångens värde med –17 miljoner kronor har kostnadsförts under 2022.

Övriga upplysningar

Intresseföretag och joint ventures redovisas med en månads eftersläpning med undantag för Beam IT Spa som redovisas med ett kvartals eftersläpning och Eimco Elecon som inrapporteras årligen med ett brutet räkenskapsår, vilket slutar den 31 mars. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits.

Utdelning som har betalats är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen.

Intresseföretaget MCB Serviços e Mineração Ltda. och joint venture-företaget Talleres Sema-Dur, SL förvärvades under 2022.

Redovisningsprinciper

Intresseföretag och joint ventures är delägda företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande inflytande över den operativa och finansiella styrningen. I regel innebär detta ett aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen och joint ventures motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens och joint ventures eget kapital samt eventuell goodwill och eventuella justeringar för verkligt värde redovisade på förvärvsdagen. Sandviks andel av intresseföretagets och joint ventures resultat med justeringar för upplösning av förvärvade över- och undervärden redovisas som en separat post i koncernens resultaträkning.

Övriga finansiella tillgångar är innehav i investeringsobjekt över vilka koncernen inte har något betydande inflytande. Att inte ha betydande inflytande innebär generellt att Sandviks aktieinnehav motsvarar mindre än 20 procent av rösterna i bolaget. Övriga finansiella tillgångar redovisas och värderas till verkligt värde, antingen via övrigt totalresultat eller via resultatet, beroende av vilken affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar som är tillämplig för innehavet. Erhållna utdelningar redovisas via resultatet.