GRI

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

12 575 486 423

samt årets resultat

14 521 864 350

kronor

27 097 350 773

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 5,00 kronor per aktie

6 271 929 615

i ny räkning överförs

20 825 421 158

kronor

27 097 350 773

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 2 maj 2023.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman torsdagen den 27 april 2023.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 8 mars 2023

Johan Molin
Ordförande

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Thomas Andersson
Styrelseledamot

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Andreas Nordbrandt
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Kai Wärn
Styrelseledamot

Stefan Widing
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2023
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Anna Rosendal
Auktoriserad revisor