Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2021

2022

Nettoomsättning

M2

12 244

13 139

Kostnad för sålda varor

 

–2 593

–2 094

Bruttoresultat

 

9 651

11 045

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–904

–1 098

Administrationskostnader

 

–1 701

–2 338

Forsknings- och utvecklingskostnader

M5

–1 496

–1 591

Övriga rörelseintäkter

M6

172

89

Övriga rörelsekostnader

M6

–1 394

–1 201

Rörelseresultat

M3, M4, M11

4 328

4 906

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

M7

2 205

11 166

Ränteintäkter och liknande resultatposter

M7

301

793

Räntekostnader och liknande resultatposter

M7

–543

–552

Resultat efter finansiella poster

 

6 291

16 313

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

–134

1

Skatt

M8

–1 223

–1 792

Årets resultat

 

4 934

14 522

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.