Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

Not

2021

2022

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat före skatt

 

6 157

16 314

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

569

481

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

M22

2 041

1 864

Betald skatt

 

–1444

–1 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

7 323

17 372

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–148

–281

Förändring av rörelsefordringar

 

–6 145

–16 446

Förändring av rörelseskulder

 

–116

–69

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

914

576

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

–22 282

–3 194

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

–1 070

–320

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

 

11 608

16

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

161

43

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–11 583

–3 455

Kassaflöde efter investeringar

 

–10 669

–2 879

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

 

2 831

268

Förändring av erhållna koncerninterna lån

 

13 583

–5 490

Upptagna externa lån

 

5 098

15 625

Amortering av externa lån

 

–2 703

–1 571

Utbetald utdelning

 

–8 140

–5 953

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

10 669

2 879

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

0

0

Likvida medel vid årets början

 

0

0

Likvida medel vid årets slut

 

0

0