Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2021

1 505

1 611

34 615

37 731

Årets totalresultat

4 934

4 934

Utdelning till aktieägare

–8 140

–8 140

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

78

78

Utgående eget kapital 31 december 2021

1 505

1 611

31 487

34 603

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2022

1 505

1 611

31 487

34 603

Årets totalresultat

14 522

14 522

Utdelning till aktieägare

–5 953

–5 953

Utdelning av Alleima1)

–12 825

–12 825

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

–134

–134

Utgående eget kapital 31 december 2022

1 505

1 611

27 097

30 213

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 5 eller IFRIC 17.

1)

Moderbolagets egna kapital har reducerats med ett belopp motsvarande det bokförda värdet av aktier som delats ut. Utdelningen av aktier i Alleima har inte genererat någon resultat- eller kassaflödeseffekt i moderbolaget.