Moderbolagets balansräkning

MSEK

Note

2021-12-31

2022-12-31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

M9

585

447

Materiella anläggningstillgångar

M10

3 082

3 022

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

M12

51 458

41 577

Fordringar hos koncernföretag

 

14 244

29 394

Finansiella placeringar

 

2

2

Långfristiga fordringar

M13

26

70

Uppskjuten skattefordran

M8

45

1

Summa anläggningstillgångar

 

69 442

74 513

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

M14

824

1 105

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

 

232

283

Fordringar hos koncernföretag

 

4 609

5 415

Skattefordringar

M8

246

0

Övriga fordringar

M13

420

520

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

658

1 032

Likvida medel

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

6 989

8 355

Summa tillgångar

 

76 430

82 868

 

 

 

 

Eget Kapital och Skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

26 553

12 575

Årets resultat

 

4 934

14 522

Summa eget kapital

M15

34 603

30 213

 

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

 

1 071

1 070

Avsättningar för pensioner

M16

241

550

Övriga avsättningar

M17

283

315

 

 

 

 

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

M18

1

1

Övriga skulder

M18

15 127

30 231

 

 

 

 

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

 

87

881

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

20 699

15 210

Övriga skulder

 

1 534

1 280

Summa långfristiga skulder

 

22 233

16 490

 

 

 

 

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

35

32

Leverantörsskulder

 

869

1 025

Skulder till koncernföretag

 

2

0

Skattefordringar

M8

0

214

Övriga skulder

 

160

217

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M19

1 719

1 629

Summa kortfristiga skulder

 

2 785

3 117

Summa eget kapital och skulder

 

76 430

82 868

För information om eventualförpliktelser och ställda säkerheter se not M20.