En värld i förändring

Sandvik har definierat viktiga externa faktorer som har stor inverkan på företaget. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter som dessa skapar för att uppnå lönsam tillväxt. Samtidigt hanterar vi och minimerar våra risker och vår miljöpåverkan.

(icon)

Digitalisering och automation

Tillverknings- och gruvindustrierna genomgår en omställning mot digitalisering och automation. Tillgång till big data, sofistikerade analysverktyg, robotteknik och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter och bättre informationsinhämtning. Nya sätt för människor att interagera med maskiner och förmågan att överföra digitala instruktioner till fysiska produkter och utrustning möjliggör beslutsfattande i maskinprocessen i realtid. Denna utveckling bidrar till lägre kostnader, ökad produktivitet och bättre hantering av varierande efterfrågan. Den understryker även vikten av våra medarbetares expertkunskaper. Sandvik erbjuder digitala lösningar och tjänster för att optimera sina kunders verksamheter beträffande kostnader, produktivitet och miljöpåverkan.

Historiskt sett har design, metallbearbetning och analys varit tre tydliga faser i tillverkningen av komponenter. Ny teknik, digitalisering och mätteknik leder till integrering av de tre stegen i en obruten automatiserad värdekedja i alla led.

I gruvindustrin används digitalisering och automation genom hela värdekedjan, från gruvplanering, brytning och krossning till utvinning av mineraler. Datainsamling i till exempel gruvmaskiner möjliggör avancerade analyser för optimerade processer och att kunna förutspå underhållsbehov. Vi erbjuder även automatiserade lösningar för gruvfordon.

(icon)

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer som globalisering, urbanisering, politiska beslut och cykliska förlopp påverkar Sandvik. Kriget i Ukraina har haft en stor påverkan på världsekonomin med stigande energipriser och inflation. Tilltagande regionalisering och protektionism påverkar handelsbestämmelser som tullavgifter och nya lagkrav. Genom vår globala och lokala närvaro och vårt decentraliserade sätt att arbeta kan vi vara flexibla och anpassa oss till nya förhållanden. Alla våra affärsområden har åtgärdsplaner för att hantera skiftande marknadsvillkor.

(icon)

Ny teknik

Ett antal nya tekniker kommer att påverka industrin. Den snabbt växande efterfrågan på batteridrivna fordon innebär fantastiska affärsmöjligheter för Sandvik men även utmaningar för vissa delar av verksamheten, till exempel på fordonssidan.

Sandvik har djup kunskap inom additiv tillverkning, eller 3D-printning, en teknik som kräver färre produktionssteg och minskar påverkan på miljön genom lättare produkter och med mindre råmaterial. Fleraxlig teknik som möjliggör bearbetning av material ur flera vinklar ökar effektiviteten och möjliggör helt nya typer av produkter.

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att användas för mer komplexa uppgifter och implementeringen av 5G kommer att bidra till intelligentare utrustning.

(icon)

Hållbarhet


Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C ställer krav på företag och samhället att förändras och tänka nytt. En konsekvens är den snabba elektrifieringen av samhället och behovet av fossilfria energikällor. Sandvik är världsledande inom elektrisk gruvutrustning och vi utvecklar verktyg och verktygssystem för energibranschen, inklusive förnybar energi.

Sandvik har satt upp ett tydligt mål för att minska sitt koldioxidavtryck över hela värdekedjan. Vår största påverkan är genom våra produkter och lösningar och vi arbetar kontinuerligt med att öka produktiviteten och minimera påverkan på miljön. Vi utvecklar effektiva lösningar för krossning och sortering som minskar energianvändningen och återanvänder krosskammare.

Sandvik har som målsättning att öka den cirkulära ekonomin genom att använda mer sekundärt material i produktionen. Vi köper kundernas förbrukade hårdmetallskär, borrkronor och bergbrytningsverktyg och återvinner dem till volframkarbidpulver och nya verktyg.

Landskap med gruvdrift (foto)